1 juli a.s. is de eerstvolgende vervaldatum voor een aantal maatregelen van het 53 puntenplan In het publiek belang. Op die datum wordt van niet-OOB-kantoren verwacht dat zij weer een aantal maatregelen hebben gerealiseerd. Samengevat houden deze het volgende in (tussen haakjes het nummer van de bijbehorende maatregel):

 1. In het compliance- of transparantieverslag wordt gerapporteerd over
 • De resultaten van de evaluatie van de cultuur en de in dat verband uitgevoerde verbetermaatregelen (1.4)
 • Het plan van aanpak voor het assessment van bestuur en controlerende equity partners (2.1)
 • Het verschil in beloning tussen controlepartners en overige partners (3.1)
 • Het bestaan en de toepassing van de badleaverclausule (3.5)
 • De uitvoering van het beleggingsbeleid (3.6)
 • Transparantie over de accountantsorganisatie inclusief de voortgang van de uitvoering van de maatregelen uit het 53 puntenplan (8.1)
 1. De accountant rapporteert naar zijn cliënt:
 • (altijd) aantoonbaar aan het hoogste relevante toezichtorgaan (4.1)
 • expliciet aan de rvc (of vergelijkbaar toezichthoudend orgaan, dan wel aan bestuur/directie) over de risico’s op de onder COS 240 vallende vormen van fraude met mogelijk materiële impact op de jaarrekening die hij onderkent (4.4)
 • indien zich een fraudegeval voordoet aantoonbaar aan de algemene vergadering (of vergelijkbaar orgaan) in hoeverre dit gerelateerd is aan een door rvc en accountant onderkend frauderisico (4.)
 • aantoonbaar achteraf over de in het kader van de wettelijke controle uitgevoerde werkzaamheden en bestede uren (nacalculatie) (5.2)
 1. De accountantsorganisatie heeft de inventarisatie van de potentiële negatieve prikkels van het systeem van intreed- en uittreedvergoedingen afgerond.

Nb: dit punt is de eerste stap bij het inzetten van het transitieproces dat erop is gericht potentiële negatieve prikkels van het goodwillmodel weg te nemen.

Als u vragen hebt over de implementatie van de maatregelen, dan kunt u ze stellen aan Henk den Hollander RA of ir. Tonny Dirkx en zo gebruik maken van de kennis en ervaring die zij inmiddels hebben opgedaan.