Zoals wellicht bekend is per 1 januari 2012, naast een salarisnorm, het zogenoemde 150 km-criterium ingevoerd voor de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. Werknemers aan wie tussen 2007 en 2012 een 30%-beschikking is afgegeven vallen onder het overgangsrecht, op grond waarvan na 5 jaren moet worden getoetst of de werknemer nog aan de criteria voldoet.

De Hoge Raad heeft zich 8 december jl. gebogen over de vraag of bij die tussentijdse beoordeling ook aan het 150 km-criterium mag worden getoetst. Belanghebbende meende dat dit niet geoorloofd was en beriep zich onder meer op de onduidelijke tekst van de regelgeving in verband met de invoering van de werkkostenregeling en op het vertrouwensbeginsel nu de beschikking in kwestie was afgegeven met een looptijd van 10 jaren.

De Hoge Raad was echter een andere mening toegedaan: ondanks de moeilijk leesbare regelgeving kon er, gezien de toelichtingen, geen twijfel over bestaan dat de nieuwe criteria gelden voor alle op 1 januari 2012 minder dan 5 jaar lopende 30%-regelingen. De 30%-regeling eindigt van rechtswege met ingang van het 6e jaar indien dan niet wordt voldaan aan die criteria. Het beroep op het vertrouwensbeginsel kon niet tot cassatie leiden, aldus de Hoge Raad.

In de praktijk blijkt dat er na afgifte van de beschikking weinig aandacht is voor de uitvoering van de 30%-regeling. Zo wordt soms vergeten de noodzakelijke schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer op te stellen, waarin wordt vastgelegd dat de 30%-regeling wordt toegepast (onder gelijktijdige verlaging van het oorspronkelijk overeengekomen loon). Ook komt voor dat het fiscale loon, op enig moment gedurende de looptijd, lager is dan de salarisnorm.  Wetende dat de belastingdienst op dit moment bezig is met een grootschalige controle op het gebied van de 30%-regeling doet u er goed aan uw 30%-regeling dossiers nog eens nauwkeurig onder de loep te nemen. De consequentie van het niet (meer) voldoen aan de criteria is immers dat de bewijsregel vanaf dat moment niet meer kan worden toegepast.