Aanpassing concernregeling binnen NOW in het kort

Dit is de aanpassing van de concernregeling binnen NOW per 29-4-2020[1]

 • De hoofdregel blijft ongewijzigd; concerns kunnen in aanmerking komen voor de NOW voor zover voor het concern als geheel sprake is van een omzetdaling van ten minste 20%. Het wordt nu ook mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de betreffende werkmaatschappij (van ten minste 20%), in het geval bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling (voor het gehele concern).
 • Voor concerns die als geheel een omzetdaling van ten minste 20% hebben verandert er niets; zij kunnen gewoon gebruikmaken van de regeling op concernniveau en voor hen geldt de afwijkingsmogelijkheid niet.

Voorwaarden voor het aanvragen van subsidie op het niveau van de werkmaatschappij:

 • Bij het concern als geheel is sprake van een omzetdaling van minder dan 20%;
 • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben;
 • Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren, of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
 • Voor de aanvragende werkmaatschappij met 20 werknemers of meer geldt dat de werkmaatschappij een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij met de belanghebbende verenigingen van werknemers[2] (of indien deze ontbreekt, met een andere vertegenwoordiging van werknemers). Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.
 • Er is geen personeels-bv binnen het concern. Concerns met een personeels-bv moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.

Om strategisch gedrag te beperken zijn verder nog een aantal voorwaarden en waarborgen voorgesteld. In de nog uit te werken standaarden van accountants wordt dit in de nabije toekomst nog nader gedefinieerd/uitgewerkt. Het betreft in het kort:

 • De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidievragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn. Daarnaast zijn regels/verboden gesteld met betrekking tot het omboeken van opdrachten tussen entiteiten binnen het concern.
 • Als werknemers van de subsidievragende werkmaatschappij in het subsidietijdvak activiteiten verrichten voor een andere entiteit, dan dient bij vaststelling van de subsidie de omzetderving te worden verlaagd met de daaruit (voortvloeiende) theoretische omzet.
 • Het transferpricingsysteem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.
 • Mutatie voorraad gereed product wordt aan de omzet toegerekend.

[1] Informatie is ontleend aan brief Min. SZW aan Tweede Kamer d.d. 22-4-2020. De regeling is op dit moment (29-4-2020) nog niet formeel aangepast. De aanpassingen worden naar verwachting eind april/begin mei doorgevoerd.

[2] Hiervoor wordt aangesloten bij belanghebbende verenigingen van werknemers in de zin van de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Heeft u vragen, neem dan contact op met Leantine Wolffensperger.

Publicatiedatum: 30 april 2020