Accountantswerkzaamheden bij TVL aanvraag voor Q2 2021

In twee situaties is rapportage van een accountant al noodzakelijk bij de aanvraag van de TVL. Het gaat dan om een derdenverklaring of een nader vast te stellen product van een accountant. Hierna leggen wij uit wanneer welke rapportage verplicht is op basis van de Regeling subsidie vastelastenfinanciering COVID-19.

Startende ondernemingen

Als de onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in handelsregister en er wordt € 25.000 of meer subsidie aangevraagd, is een derdenverklaring nodig (artikel 2.3.7 lid 3).

De deskundigenverklaring bij de aanvraag gaat over de echtheid van de startende onderneming en het opgegeven omzetverlies van deze onderneming.

Aanvraag van subsidie boven de € 125.000

Een aanvraag boven de €125.000 dient vergezeld te gaan van een nader vast te stellen product van een accountant (artikel 2.3.7 lid 5). In dit rapport wordt ingegaan op:

  1. of de getroffen mkb-onderneming op het moment van aanvraag deel uitmaakt van een groep en indien dit het geval is, de samenstelling van die groep op het moment van aanvraag;
  2. de steun die op grond van paragraaf 3.1van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (PbEU 2020, C 91 I) reeds is verstrekt aan de ondernemingen die deel uitmaken van de groep;
  3. De relevante omzet in de subsidieperiode en in de referentieperiode.

Het derde onderdeel is alleen ontleend aan de aanvullende voorwaarden op de site van de RVO; in de wettekst wordt niet genoemd dat in het rapport ingegaan moet worden op de omzetten.

De aanvraagperiode voor Q2 loopt van 25 juni 08.00 uur tot en met 20 augustus 2021 17.00 uur. Op de site van de RVO staat dat het opvragen van een accountantsproduct tijd in beslag neemt en er de mogelijkheid is om het accountantsproduct later aan te leveren. We willen er wel op wijzen dat de aanvraag pas in behandeling zal worden genomen wanneer het accountantsproduct is ontvangen door de RVO.

Op de site van RVO wordt gesproken over een rapport van feitelijke bevindingen. Op dit moment is hiervoor ook nog geen protocol afgestemd met de NBA. De NBA adviseert ook de derdenverklaring voor startende ondernemingen nog niet af te geven, omdat de door RVO gepubliceerde werkzaamheden meer dan een zuivere derdenverklaring suggereren. Zolang hier nog geen duidelijkheid over is, adviseren wij om met het indienen van deze aanvragen te wachten.

Tot slot staat er iets opvallends in artikel 2.3.7: hier staat dat het een (accountants)product moet zijn van een accountant of een Accountant Administratieconsulent als bedoeld in artikel 393 lid1 BW2. Dit is bijzonder, want een accountant is iedereen die ingeschreven staat in het accountantsregister: daar vallen ook de AA’s met certificeringsbevoegdheid onder. Het is niet duidelijk of men hier nu het woordje ‘register’ is vergeten, en wat dit dan betekent voor de AA’s zonder certificeringsbevoegdheid.