In 2014 zijn door Full•Finance meer fusies, overnames en samenwerkingen (hierna: transacties) in de accountancy geregistreerd dan in 2013. Voor 2015 wordt een lichte daling verwacht ten opzichte van 2014. Elk jaar brengt Full•Finance Consultants de bekende transacties in kaart en schetst wat de ontwikkelingen zijn. De tendens is dat prijzen lager zijn, mede door lagere winsten. Er zijn meer grotere partijen die kansen zien op de overnamemarkt, hoewel ze kritischer als nooit tevoren zijn.

Aantallen en specifieke transacties

Volgens voorspelling van Full•Finance zijn er in 2014 meer transacties geregistreerd dan in 2013. Voor 2014 staat de teller op circa 60 tegenover circa 50 voor 2013. Alle bij Full•Finance bekende transacties zijn te raadplegen op de lijst onderaan dit artikel. Niet meegenomen zijn de wisselingen in vennotenteams die altijd plaatsvinden.

Meer gedwongen fusies en overnames

In een derde van de gevallen zijn kantoren min of meer genoodzaakt zich aan te sluiten bij een grotere partij, en dat aantal is groter dan voorheen. De eigenaren van deze kantoren realiseren zich dat het beter is om aansluiting te zoeken bij een grotere partij dan het kantoor op den duur te moeten staken. De continuïteit van activiteiten en een (tijdelijke) partnerpositie worden hiermee veiliggesteld. Qua omzetgrootte nemen deze gedwongen/noodzakelijke deals waarschijnlijk het grootste deel in.

Bij een derde van de gevallen is de leeftijd de aanleiding om tot verkoop of fusie over te gaan. In een derde van de gevallen sluit de kleinere partij een deal (meestal fusie) omdat ze kansen ziet voor schaalvergroting.

Bij de kopers en de grotere fusiepartijen is er altijd sprake van het benutten van een kans om schaalvoordelen te behalen. Grotere partijen gaan het vaakst actief op zoek. Kleinere partijen (maar ook diverse grote partijen) wachten af en worden verrast door het aanbod van een kantoor uit de buurt. Juist deze partijen blijken vaak een goede gesprekspartner te zijn omdat de profielen van koper en verkoper vaak goed overeenkomen. Zowel koper als verkoper zijn plaatselijke of regionale spelers en spreken dezelfde taal.

Opvallende deals

Het faillissement en doorstart van de Nijhof Groep is een van de meest opvallende casussen in de accountancy. Faillissementen zijn schaars in de accountancy omdat ze meestal vermijdbaar zijn. De sector is niet kapitaalintensief en de liquidatiewaarde is meestal positief. Ook al worden er geen winsten gemaakt, er is altijd sprake van goodwill omdat er immer kopers zijn die mogelijkheden zien in een voortzetting van de activiteiten. De (lage) goodwill compenseert meestal de eventuele negatieve waarde van de reële waarde van activa en passiva. Bij Nijhof moet daarom van een bijzonder situatie sprake zijn geweest. Een verklaring is een claim die het kantoor boven het hoofd hing vanwege fouten die gemaakt zouden zijn bij de accountantscontrole van oud-klant Eurocommerce.

Grotere partijen zijn terug van weggeweest met het doen van overnames. Diverse kantoren uit de top-30 (de grootste accountantskantoren van Nederland) hebben overnames gedaan. Accon avm (Roza, Berndsen Van de Beek), Visser & Visser (Van Noord Gorinchem), DRV (All round), Baker Tilly Berk (controleportefeuille Nijhof), Mazars (Bennig), Schipper (Triple J), KPMG (Innovation Factory), Alfa (SCT) en Foederer (De Keijzer & Nipius). De meeste van deze samenvoegingen zijn erop gericht een betere bezettingsgraad te realiseren wat betreft huisvesting of afdelingen.

Tegenover de uitbreiding van de grote kantoren staan de afsplitsingen vanuit de grote kantoren. Er zijn altijd accountants die voor zichzelf beginnen, al dan niet met een overgenomen portefeuille van hun oud-werkgever. Bij alle grote kantoren komt het voor, maar het komt bijna nooit in het nieuws – omdat het voor het betreffende kantoor als negatieve publiciteit wordt gezien. Enkele van deze deals zijn in de lijst opgenomen.

Kantoren werken in vele vormen samen, meestal met elkaar. In 2014 komen de samenwerkingen met branchevreemde organisaties voor het eerst goed op gang. Organisaties als Credion – die bemiddelen in kredietverstrekking – hebben in 2014/2015 een flink aantal kantoren voor zich gewonnen. Het zijn vooral de grotere accountantskantoren die voldoende schaal hebben voor kredietadvisering. Credion sloot de meeste samenwerkingen, maar ook Geldvoorelkaar.nl en Qredits hebben hun netwerk binnen de accountancy verbreed. Partijen spelen in op de moeite die ondernemers hebben om – gezien het veranderende financieringsklimaat – kredieten op de traditionele wijze te verkrijgen.

Openheid van zaken

In de pers- en nieuwsberichten van de kantoren die een overname, fusie of samenwerking aangaan blijken meestal niet de echte motieven. Een overname wordt regelmatig als een fusie of samenwerking aangekondigd en een fusie als een samenwerking. Kopers willen voorkomen dat klanten zullen vertrekken nadat de overname is gedaan en dat ze de investering niet meer zullen terugverdienen. Om die reden wordt ook vaak tegen klanten gezegd dat er niets verandert. De angst voor klantverloop is op zich gerechtvaardigd, maar wordt niet beïnvloed door de aankondiging, en meer door de match, een zorgvuldige overdracht en goede communicatie.

Kopers kritisch

De grote kantoren zijn het meest actief bij het verkennen van overnamekansen. Een paradox is dat juist de grootste kantoren het vaakst afhaken bij de onderhandelingen: ze stellen het vaakst dusdanige eisen aan het over te nemen kantoor dat er uiteindelijk geen deal wordt gesloten. Ze zien vaak beren op de weg wat betreft klantbehoud, bestendigheid van de omzet en de kwaliteit. Dat het aantal top-30-kantoren dat een deal heeft weten te sluiten is gestegen, hangt mede samen met de grootte en typologie van de overgenomen kantoren. Bij de overgenomen kantoren is soms sprake van dusdanig grote partijen (Roza bijvoorbeeld) dat kleinere kopers gewoonweg niet passen; soms is er sprake van een bijzondere klantengroep en verspreiding van het werkgebied (SCT: transportklanten in diverse regio’s) of van een aantrekkelijke match qua klantprofiel. Van enkele van deze kantoren is bekend dat ze er niet zo goed voorstonden. Een overname door een grotere partij is dan een van de weinige mogelijkheden.

Kopersmarkt

In de accountancy is sprake van een kopersmarkt. De wijze waarop de deal wordt vormgegeven en of bijvoorbeeld onroerend goed wordt overgenomen wordt door de kopende partij bepaald. Ook de hoogte van de goodwillprijs wordt door de bril van de koper vastgesteld. Voor synergievoordelen wordt niet meer betaald en ook niet voor omzet van klanten die als gevolg van de overname wegvallen.

Meer vraag dan aanbod, toch dalende goodwill

Hoewel er sprake is van een kopersmarkt, is er nog steeds meer vraag dan aanbod van kantoren. Verkopers stellen zich echter meestal actiever op bij het zoeken naar een passende koper; kopers wachten vaak af c.q. worden verrast. Er worden dus meer potentiële kopers dan potentiële verkopers benaderd. Het merendeel van de kantooreigenaren zegt geen nee tegen een overnamekans; daarom worden er veel gesprekken gevoerd. In de praktijk van Full•Finance staat tegenover elke verkoper een vier- of vijftal serieuze gegadigden die op basis van hun profiel en interesse geselecteerd zijn.

Dat er altijd bereidheid is om een overname te doen blijkt wel uit de prijzen en voorwaarden die partijen overeenkomen. De prijzen zijn weliswaar lager dan voorheen en kennen een grotere variatie, maar er zijn bij Full•Finance geen kantoren bekend waar geen goodwill voor betaald is. De laagst bekende prijs uit 2014 is 0,3 maal de omzet. Dergelijke prijzen worden betaald voor kantoren die er slecht voorstaan. Going concern is er vaak geen sprake van winst, maar de betreffende kopers zien mogelijkheden om na integratie winst te kunnen behalen met de portefeuille. De hoogst bekende prijs is 1,0. Daar gaat het overigens niet altijd om kantoren waar niets op aan te merken is. Vaak is sprake van een combinatie van een goede winstgevendheid en een goede match waardoor het afbreukrisico klein wordt verondersteld. Ook is bij deze deals sprake van ondernemende kantoren die de overname als een mooie mogelijkheid zien om een groeiambitie in te vullen.

Meer discussies bij uit- en toetredingen

Tussen vennoten onderling wordt meer gediscussieerd over wat de hoogte van de goodwill zou moeten zijn. In de tijd dat men ervan uitging dat de goodwill altijd wel werd terugverdiend leidde dat ook zelden tot problemen. Nu de winsten van een deel van de kantoren afnemen vragen toetreders en voortzetters zich vaker af of ze de goodwill wel kunnen terugverdienen en financieren. In 2013 en 2014 leidde dit bij uittredingen nogal eens tot escalaties waarbij een arbiter of rechter de prijs moest vaststellen. Full•Finance signaleert dat partijen zich anders opstellen, mede als gevolg van bewustwording. Men weet dat men een realistische positie in moet nemen als je tot een deal moet komen en dat prijzen lager (kunnen) zijn dan voorheen. Regelmatig worden externe adviseurs geconsulteerd die kunnen vaststellen wat een marktconforme prijs voor een specifieke praktijk is. Kantoren die een goodwillformule in de maatschaps- of aandeelhoudersovereenkomst hebben staan en verzuimen deze te updaten lopen een aanzienlijk risico op een conflict. Men kan immers wel een prijs overeengekomen zijn, maar soms kan of wil een voortzetter het recht niet meer uitoefenen voor de genoemde prijs.

Uitfasering goodwillmodel

De Werkgroep Toekomst Accountantsberoep, ingesteld door de NBA publiceerde op 25 september 2014 ‘IN HET PUBLIEK BELANG, maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole’. In dit rapport zegt de werkgroep dat de accountantssector het goodwillmodel beter kan uitfaseren. Het traditionele model zou niet goed samengaan met een omvangrijk pakket aan beloningsmaatregelen en andere maatregelen die gericht zijn op kwaliteitsverbetering. De afschaffing van dit model zou kunnen plaatsvinden op een wijze zoals dat bij artsen is gebeurd. De discussie over de afschaffing van het traditionele goodwillmodel binnen de accountancy wordt nog niet echt gevoerd. Het is dus nog maar de vraag of het model überhaupt – al dan niet door externe druk – zal worden afgeschaft, zeker niet omdat de voordelen ervan nog niet aangetoond zijn en het op enige tegenstand zal kunnen rekenen. Nader onderzoek dient gedaan te worden om de voor- en nadelen van de afschaffing van het traditionele en alternatieve model aan te tonen. Het goodwillsysteem kan overigens moeilijk ineens en zomaar afgeschaft worden. Denk aan de reeds gedane investeringen door eigenaren binnen het huidige model.

Vooruitblik 2015

De inschatting van Full•Finance is dat het aantal fusies, overnames en samenwerkingen licht zal dalen. Het aantal kantoren dat aan het begin van 2015 bij een deal betrokken is geweest is namelijk iets lager dan op hetzelfde moment van 2014. Verder heeft het positievere sentiment binnen de sector en het voorzichtige herstel van de economie een positieve invloed op de continuïteit van bestaande kantoren waardoor het aantal noodzakelijke verkopen zou moeten dalen. De komende tijd zullen echter nog voldoende kantoren op de markt komen: er is sprake van een behoorlijke vergrijzing in de markt, lang niet elk kantoor zal in staat zijn goede financiële prestaties neer te zetten en diverse kantooreigenaren hebben moeite om een strategie te ontwikkelen die hen in staat stelt continuïteit te bewerkstelligen.

Fusies 2014

1 (Embargo) Accountantskantoor uit Noord-Holland met accountantskantoor uit Noord-Holland
2 Accolade Advies en Administratiegroep (Tilburg) is per 1 januari 2014 aangesloten bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs (Tilburg, Oisterwijk).
3 Hoeksema & Diertens (Roden) is per 1 januari 2014 gefuseerd met De Vries Everts Numan (De Westereen, Drachten, Leek, Surhuisterveen); verder als De Vries Everts Numan.
4 Waverijn Accountants en Adviseurs (Brielle, Numansdorp, Kesteren) is per 1 januari 2014 gefuseerd met WEA Deltaland (Brielle, Groot Ammers, Oud-Beijerland), verder als WEA Deltaland
5 Emons & Van Hoepen Accountants is per 1 januari 2014 gefuseerd met Hak +Baak Accountants met een Plus (Sliedrecht); verder als Hak+Baak Accountants met een Plus.
6 SMK Accountants (Enschede, Haaksbergen) en A&L Accountancy (Hengelo) zijn per 1 januari 2014 gefuseerd en gaan verder onder de naam SMK Accountants & Belastingadviseurs.
7 Kwakernaat & Tromp (Barendrecht) is per 1 januari 2014 gefuseerd met ABC Financieel (Barendrecht), verder als ABC & Kwakernaat.
8 PBB accountants (Zaandam) en Zijlstra & Partners belastingadviseurs (Beverwijk) fuseerden per 1 januari 2014 en voeren vanaf 1 januari 2015 de naam PBB Zijlstra accountants & adviseurs (PBBZ).
9 (Embargo) Een administratiekantoor uit de Achterhoek is in 2014 gefuseerd met een accountantskantoor in de Achterhoek.
10 Eshuis Accountants en Belastingadviseurs (Almelo, Enschede) is op 1 januari 2014 een fusie met Westerhof & Paus Accountants & Adviseurs (Hengelo) aangegaan.
11 Lansigt accountants en belastingadviseurs en Begeer accountants & fiscalisten zijn per 1 juli 2014 gefuseerd. Op den duur gaan beide organisaties verder onder de naam Lansigt.
12 Foederer Accountants en De Keijzer Nipius & Co (Amsterdam) zijn per 1 juli 2014 gefuseerd en gaan verder onder de naam Crowe Horwath Foederer
13 Van der Wurff & Partners is per 1 september 2014 samengegaan met CROP.
14 Van Driel & Partners (Doorn) en GG Accountancy (Zeist) zijn per 1 oktober 2014 gefuseerd tot Van Driel en De Graaf accountants en adviseurs.
15 Ruitenburg adviseurs & accountants (Delft, Maassluis) en deWaardKramer (Leidschendam) zijn per 1 oktober 2014 gefuseerd.
16 Triple accountants en adviseurs (Numansdorp) is per 6 oktober 2014 opgegaan in de Schipper Groep.
17 AccountAnders (De Bilt, Alblasserdam) is per 1 november 2014 gefuseerd met Fact4You (Zevenaar) en ze gaan verder onder de naam AccountAnders.
18 (Embargo) Een accountantskantoor (provincie Utrecht) is gefuseerd met een accountantskantoor (Gelderland, Noord-Holland).

 

Overnames 2014

1 Booz & Co (internationaal, waaronder in Nederland) is per 1 januari 2014 overgenomen door PwC.
2 Raaijmakers accountancy & advies (Oisterwijk) is per 1 januari 2014 overgenomen door EMO adviseurs & accountants B.V..
3 (Embargo) Accountantskantoor regio Amsterdam is in 2014 door Accountantskantoor (n.b.) overgenomen.
4 (Embargo) Administratiekantoor uit Zeeland is per 1 januari 2014 overgenomen door Accountantskantoor uit Zeeland.
5 Perfect Partners West Friesland (Hoorn) is in 2014 overgenomen door Accountantskantoor N. Commandeur B.V. (Medemblik).
6 Accountantskantoor Stater (Oostermeer) is per 1 januari 2014 overgenomen door De Vries Everts Numan Accountants Adviesgroep.
7 (Embargo) Klantenportefeuille van top-30 accountantskantoor in provincie Gelderland is op 1 januari 2014 door een voormalig medewerker van het kantoor overgenomen.
8 Sensible Finance (Raamsdonksveer) is per 1 januari 2014 samengegaan met WIJmetAArts Registeraccountants – Administraties – Advies (Dongen, Oosterhout).
9 (Embargo) Een vestiging van top-30 accountantskantoor in provincie Utrecht is op 1 januari 2014 door een regionaal accountantskantoor in provincie Utrecht overgenomen.
10 (Embargo) Een portefeuille van een top-30 accountantskantoor is in de maand januari of februari door een lokaal accountantskantoor (regio Amsterdam) overgenomen.
11 Administratiekantoor F.A. Janssen (Kerkrade) per 1 februari 2014 overgenomen door Volleberg Accountants (Beek). De vestiging Kerkrade blijft bestaan en gaat verder onder de naam Volleberg Accountants.
12 Zoys Accountants & Belastingadviseurs (Soest) is per 1 maart 2014 overgenomen door accon avm adviseurs en accountants.
13 Verhofstad & Partners (Gemert) is op 1 april 2014 overgenomen door Brabant Accountants en Belastingadviseurs (Uden, Someren en Veldhoven).
14 (Embargo) Een accountantskantoor (provincie Utrecht) is overgenomen door een accountantskantoor (Gelderland).
15 Innovation Factory (softwarebedrijf) is in het voorjaar van 2014 overgenomen door KPMG.
16 SCT Accountants B.V. is per 1 juli 2014 overgenomen door Alfa Accountants en Adviseurs.
17 PUUR Advies (Bunde) is per 1 september 2014 overgenomen door Koenen en Co.
18 Smelt Coster accountants + adviseurs (Enschede) is per september 2014 overgenomen door accon avm adviseurs en accountants.
19 BBT Consultancy (Meppel) is per september 2014 overgenomen door accon avm adviseurs en accountants.
20 Een klantenportefeuille uit Noord-Holland van PwC is per 1 oktober 2014 door Goed Geregeld accountants & belastingadviseurs (Per Kroon en John van Zijl) overgenomen.
21 Hermans Accountants en Fiscalisten (Oosterbeek) is per 1 oktober 2014 overgenomen door Lodder-Dales Accountants en Adviseurs (Arnhem).
22 (Embargo) Accountantskantoor (Amsterdam) is per 1 oktober 2014 door een accountantskantoor (Noord-Holland) overgenomen.
23 Alfa Accountants en Adviseurs heeft per 1 november 2014 AADAF Registeraccountants (Nieuwegein) overgenomen.
24 ROZA is per 1 november 2014 overgenomen door accon avm adviseurs en accountants.
25 Centre Consulting en CFROS B.V. zijn op 3 november 2014 overgenomen door EY.
26 (Embargo) accountantskantoor uit Gelderland is in 2014 door een administratiekantoor in Noord-Brabant overgenomen.
27 Een portefeuille uit Drenthe van een top-30 accountantskantoor is overgenomen door een voormalig medewerker van het kantoor.
28 (Embargo) Een administratiekantoor (Amsterdam) is overgenomen door een accountantskantoor (Amsterdam).

 

Samenwerkingen 2014

1 Seres Accountants is per 1 januari 2014 een samenwerking aangegaan met Countus.
2 Foederer Accountants is met ingang van 1 januari 2014 lid geworden van Crowe Horwath International.
3 (Embargo) Een accountantskantoor (Veluwe) is per 1 januari 2014 een samenwerking aangegaan met een administratiekantoor (Veluwe).
4 (Embargo) Een administratiekantoor (regio Amsterdam) is per 1 januari 2014 een samenwerking aangegaan met een top-30 accountantskantoor die leidt tot een overname.
5 ONS Accountants, Westerveld en Vossers Accountants en Adviseurs en KAB Accountants & Belastingadviseurs Oost N.V.; bundeling controlepraktijken in een coöperatie met de naam ConFirm.
6 EmGé Accountants (Rotterdam) is op 1 januari 2014 een samenwerking aangegaan met NBC Nederland.
7 De van Eshuis Accountants en Belastingadviseurs afgesplitste vestiging in Deventer heeft zich per 1 januari 2014 aangesloten bij Accoris en is verdergegaan als Accoris Ondernemersservice.
8 accon avm adviseurs en accountants is per 1 januari 2014 een samenwerking aangegaan met het Duitse accountants- en advieskantoor Dornbach en met het Belgische SBB.
9 Alfa Accountants en Adviseurs heeft op 13 februari 2014 een samenwerkingsovereenkomst met Qredits getekend.
10 VWGNijhof en Rühl Haegens Molenaar zijn vanaf maart 2014 met elkaar gaan samenwerken.
11 Blömer accountants en adviseurs (Nieuwegein) is per 1 april 2014 een partnership aangegaan met Credion.
12 Van Noord Accountants & Belastingadviseurs (Gorinchem) neemt afscheid van de Van Noord Groep en heeft zich per 1 april 2014 aangesloten bij Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs.
13 WGS Reporting (Leusden) en Van Gent Administratie- en belastingadviesbureau (Renswoude) zijn per 1 april 2014 een samenwerking aangegaan die leidt tot opvolging bij Van Gent.
14 Konings & Meeuwissen is op 1 april 2014 een partnership aangegaan met Credion.
15 Alfa Subsidieadviseurs is per 1 april 2014 een samenwerking aangegaan met Geldvoorelkaar.nl.
16 Perfection Automatiseringen is per mei 2014 gaan samenwerken met ABAB Accountants.
17 Van Zwol Wijntjes en Square Accountants werken vanaf 8 mei 2014 samen onder de naam Auren.
18 Finance4Care is in het voorjaar van 2014 gaan samenwerken met Baker Tilly Berk.
19 VWGNijhof is in het voorjaar van 2014 een partnership aangegaan met Credion.
20 Bentacera (Friesland) is per 1 juli 2014 een partnership aangegaan met Credion.
21 Omnyacc accountants en belastingadviseurs is per 1 juli 2014 een partnership aangegaan met Credion.
22 Baker Tilly Berk en Geld voor Elkaar zijn per 1 juli 2014 een samenwerking aangegaan.
23 Crowe Horwath de Zeeuw & de Keizer zijn per 1 juli 2014 een samenwerking met Steens & Partners aangegaan.
24 accon avm adviseurs en accountants en het Belgische Bofidi werken vanaf 1 juli 2014 samen ten behoeve van de advisering van grensondernemers.
25 Worrell & Jetten Accountants en Adviseurs is per 1 september 2014 een samenwerking aangegaan met Geldvoorelkaar.nl.
26 Full Management Support (Breda) is per 1 september 2014 aangesloten bij B&P Groep.
27 vhm | accountants & belastingadviseurs (Epe, Veenendaal) is per 1 september 2014 een partnership aangegaan met Credion.
28 Van Oers en Avans Hogeschool zijn per 1 oktober 2014 een tijdelijke samenwerking (tot 2018) aangegaan.
29 Westerveld & Vossers accountants & adviseurs is in het najaar van 2014 een partnership aangegaan met Credion.
30 Alfa Accountants en Adviseurs heeft zich per 1 november 2014 aangesloten bij het internationale netwerk DFK (het netwerk waar voorheen Foederer lid van was.
31 Biznizz Partners accountants adviseurs (Wormerveer) is per 7 november 2014 met Vanhier gaan samenwerken.
32 Benning & Partners (Naarden) is per 1 december 2014 geïntegreerd met Mazars.

 

Fusies 2015

1 (Embargo) Een administratiekantoor (regio ’s-Gravenhage) is per 1 januari 2015 gefuseerd met een accountantskantoor (regio ’s-Gravenhage).
2 Van Duijnhoven Accountants (Uden), Van den Berg-Diesveld administraties en belastingadvies (Uden), FDF accountancy, belasting- en organisatieadvies (Uden) en Van der Scheer & Meijers, administratie- en belastingdeskundigen (Uden) zijn per 1 januari 2015 gefuseerd tot 3B adviseurs & accountants.
3 (Embargo) Een accountantskantoor (Zuid-Holland) en een accountantskantoor (Zuid-Holland) zullen per 1 januari 2015 een gelijkwaardige fusie aangaan.
4 (Embargo) Een accountantskantoor (Brabant) en een accountantskantoor (Gelderland, Limburg) zullen per 1 januari 2015 een fusie aangaan.

 

Overnames 2015

1 All Round Accountancy (Hellevoetsluis) is per 1 januari 2015 overgenomen door DRV Accountants & Adviseurs.
2 Berndsen Van de Beek (Putten) is op 1 januari 2015 overgenomen door accon avm adviseurs en accountants.
3 (Embargo) Een administratiekantoor (Noord-Holland) is per 1 januari 2015 door een accountants- of administratiekantoor (n.b.) overgenomen.
4 (Embargo) Een accountantskantoor (Noord-Holland) is per 1 januari 2015 door een accountants- of administratiekantoor (n.b.) overgenomen.
5 (Embargo) Een accountantskantoor (Brabant) heeft per 1 januari 2015 een accountantskantoor (Brabant) overgenomen.
6 (Embargo) Een accountantskantoor (Brabant) heeft per 1 januari 2015 twee accountantskantoren (Brabant) overgenomen.
7 (Embargo) Een administratiekantoor (regio Amsterdam) is door een accountantskantoor (regio Amsterdam) overgenomen.
8 (Embargo) Een accountantskantoor (regio Eindhoven – ’s-Hertogenbosch) is/wordt vanaf 1 januari 2015 geleidelijk overgenomen door een accountantskantoor (regio Eindhoven – ’s-Hertogenbosch).
9 De samenstelpraktijk van het gefailleerde Nijhof Groep (Deventer) is per 16 januari 2015 overgenomen door Tweedee Accountants (Deventer); de controlepraktijk is overgenomen door Baker Tilly Berk N.V. .
10 (Embargo) Een administratiekantoor met branchespecialisatie (Brabant) is per 1 februari 2015 overgenomen door een top-30-accountantskantoor.
11 (Embargo) Een accountantskantoor (regio Amsterdam) wordt door medewerkers overgenomen.

 

Samenwerkingen 2015

1 (Embargo) Een accountantskantoor (Het Gooi) is per 1 januari 2015 gaan samenwerken met een ander accountantskantoor.
2 EmGé Accountants (Rotterdam) heeft de samenwerking per 1 januari 2015 met NBC Nederland geïntensiveerd.
3 Blömer accountants en adviseurs (Nieuwegein) is per 1 januari 2015 lid geworden van HLB Nederland.
4 De Schipper Groep is op 1 januari 2015 een partnership aangegaan met Credion.
5 Accountantskantoor Witlox VCS en Avans Hogeschool zijn een tijdelijke samenwerking (tot en met 2017) aangegaan.
6 Schoonebeek Accountants & Adviseurs (Epe) en Kieskamp Accountants (Epe) werken met ingang van 1 januari 2015 samen onder de naam Schoonebeek en Kieskamp Accountants & Adviseurs.
7 Phidra Accountants & Adviseurs (Haarlem, Alkmaar) is per 1 januari 2015 gaan samenwerken met AFM Consultancy (Alkmaar); AFM valt vanaf 1 januari 2015 onder de Phidra Groep.