Onder meer de NVKS, AVG, SIRA, het 53 puntenplan en de aandacht voor fraude en corruptie zorgen er voor dat er meer dan genoeg werk aan de winkel is. Dit naast alle aandacht en energie die er nodig is om in de huidige tijd het primaire proces van controleren in goede banen te leiden. Het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy doet daar nog een schepje bovenop door het tweede rapport dat zij over de accountancysector heeft uitgebracht samen te vatten met de titel ‘Doorpakken’ en aan te geven dat veranderingen in de accountancysector te langzaam gaan en meer diepgang moeten krijgen.

In dit artikel zetten we een paar actualiteiten op een rij die momenteel voor u van belang kunnen zijn:

SIRA

Inmiddels zijn de brieven verstuurd aan de accountantsorganisaties die zijn geselecteerd voor het themaonderzoek dat de AFM dit jaar uitvoert naar de toepassing van SIRA binnen het niet-OOB segment. Dit onderzoek is primair inventariserend bedoeld o.a. om ‘best practices’ te verzamelen. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat de AFM niet zal ‘wegkijken bij grote missers’ (bijvoorbeeld als er nagenoeg nog geen aandacht aan systematische analyse van integriteitsrisico’s is besteed).

Het doel van een SIRA is om een grondige kennis van de integriteitsrisico’s op te bouwen die een accountantsorganisatie loopt. Een SIRA is bedoeld als instrument om deze risico’s klantdossier-overstijgend op het niveau van de organisatie in beeld te brengen en te evalueren. Als ‘good practice’ verwijst de AFM naar het model dat de Nederlandsche Bank voor haar SIRA heeft gebruikt. Dit model geldt derhalve niet als verplichting, op organisatieniveau kan een eigen invulling aan de systematische analyse van integriteitsrisico’s worden gegeven. Wel moet bij het themaonderzoek van de AFM duidelijk naar voren komen dat door de accountantsorganisatie in het kader van de beheerste en integere bedrijfsvoering hieraan voldoende invulling wordt gegeven.

Voor een verdere inhoudelijk invulling van een SIRA verwijzen wij naar de bijdrage die in onze nieuwsbrief van 8 maart jl. is opgenomen.

Zie: https://www.fullfinance.nl/sira-en-nieuwe-wwft-hoe-integriteitrisicos-vast-stellen

53 puntenplan

Om kantoren behulpzaam te zijn bij de invoering en verdere verdieping van het 53 puntenplan heeft de NBA-Stuurgroep publiek belang een tweetal lezenswaardige publicaties uitgebracht. Het betreft:

MCA

Op 31 mei jl. heeft de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) haar tweede rapport over de accountancysector uitgebracht. De MCA vindt meer wet- en regelgeving geen oplossing voor de door haar geconstateerde problemen en komt derhalve in dit rapport niet met aanvullende maatregelen. Het gaat de commissie in dit rapport primair om het effectief sturen op het bereiken van daadwerkelijke gedrags- en cultuurverandering in de accountancysector. Dit tweede rapport is bedoeld om het debat hierover weer een flink stuk verder te brengen.

Onze collega Henk den Hollander maakt deel uit van de Werkgroep publiek belang en zal via deze werkgroep aan het debat met de MCA deelnemen. Als u een inhoudelijke suggestie als input voor dit debat hebt die u wilt delen hoort hij dat graag van u. U kunt hem hierover mailen: h.den.hollander@fullfinance.nl. Door gezamenlijk op te pakken kunnen we dan mogelijk een bijdrage leveren om waar nodig gezamenlijk door te pakken!