Belangrijke aandachtspunten NOW

Veel ondernemers zijn geraakt door de coronacrisis. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen ter ondersteuning van ondernemingen gedurende deze moeilijke periode, waaronder de NOW en TVL. Aan deze subsidieregelingen zijn voorwaarden verbonden. Bij het niet naleven vervalt het recht op de bijdrage en ontstaat er een terugbetaalverplichting van een eventueel ontvangen voorschot.

Dat betekent dat de ondernemer die gebruik maakt van de regelingen goed moet opletten, maar dit geldt zeker ook voor de accountant die een rol speelt bij aanvragen en/of vaststellingsaanvragen boven een bepaald bedrag. Accountantskantoren wordt gevraagd een rapportage of een verklaring af te geven bij de verantwoordingen opgesteld door de ondernemingen.

De regelingen zijn deels onder tijdsdruk tot stand gekomen en in de praktijk ontstaan er regelmatig vragen over de toepassing van deze regelingen. In het verleden hebben wij diverse artikelen gewijd aan de NOW. In dit artikel hebben wij een aantal belangrijke aandachtpunten uit deze artikelen gebundeld.

Omzet begrip

Het omzetbegrip sluit aan op het jaarrekeningrecht. In het jaarrekeningenrecht is opgenomen dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming. Ditzelfde geldt ook voor subsidies die voor de reguliere bedrijfsactiviteiten worden verkregen. Bijvoorbeeld door musea.

Daarnaast worden de volgende corona-gerelateerde subsidies ook tot omzet gerekend voor de NOW, te weten:

  • WW-uitkeringen uit de ROW (Regeling onwerkbaar weer)
  • TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
  • Telt alléén mee voor de 1e en 2e periode NOW
  • Vanaf de 3e aanvraagperiode NOW wordt de TVL niet meer gerekend tot omzet voor de NOW
  • TOGS (Tegemoetkoming schade COVID-19)
  • Regeling continuïteitsbijdrage zorg
  • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven
  • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw

Groepsbegrip

De groepsdefinitie van de verslaggevingsregels en van de NOW-regeling bij het bepalen van de groep zijn niet helemaal gelijk. Indien er sprake is van een dochteronderneming wordt deze in de regeling meegeteld in de bepaling van de omzet van een groep. Volgens het NOW-groepsbegrip vallen dochtermaatschappijen (behalve buitenlandse dochtermaatschappijen zonder loon in Nederland) in de NOW-groep terwijl dit volgens het groepsbegrip van BW2 titel 9 artikel 24 niet altijd het geval is.

Wijzigingen in groepsstructuur

Uitgaande van de NOW-1 regels is de situatie die er bestond op 1 maart 2020 bepalend voor de NOW-omzetdaling. Wijzigingen zoals aan- en verkoop van groepsonderdelen worden gelet op deze peildatum wel of niet meegenomen. Hierbij is de datum van de overdracht van de feitelijke beschikkingsmacht leidend en niet het passeren van de akte of de datum in de akte vanaf welk moment de overgedragen onderneming voor rekening en risico is van koper.

Uitbetaling netto lonen op werknemers niveau?

Voor de afgegeven verklaring bij de NOW-verantwoordingen moet volgens het accountantsprotocol bij een COS 3900 (assurance) – en COS 4415 (aan assurance verwant)-opdracht worden vastgesteld dat de uitbetaling van het nettoloon daadwerkelijk heeft plaatsgevonden op de bankrekening van de werknemer.

Vaak wordt door ondernemingen gebruikgemaakt van batchbetalingen, waardoor de specificatie van de uitbetaling per werknemer niet op het dagafschrift terechtkomt en voormelde controle niet mogelijk is. Het ministerie van SZW heeft een workaround voor zowel de assurance als aan assurance verwante opdracht toegestaan. Dit houdt onder andere in een totaal aansluiting tussen batch betaling en loonadministratie en door een aantal medewerkers laten bevestigen dat zij uitbetaald hebben gekregen waar zij volgens hun loonstrook recht op hadden.

Rapporteringsdata

Er kan voor verschillende periodes NOW subsidie worden aangevraagd. Voor deze periodes gelden termijn voor het indienen van de aanvraag en de aanvraag tot afrekening, waarbij het ook zo is dat de termijnen met enige regelmaat worden opgeschoven.

Het is van belang deze data goed in de gaten te houden: een te late aanvraag of aanvraag tot vaststelling leidt tot problemen met het verkrijgen of houden van de bevoorschotte subsidie.

In onderstaande tabel staan de actuele termijnen opgenomen:

Accountantsproducten

Per aanvraagperiode volgt hieronder een overzicht van het gevraagde accountantsproduct voor de NOW. Het is van belang tijdig te starten met de voorbereiding en uitvoering van de opdrachten en de rijzende vragen te (laten) beantwoorden. En daar waar nodig opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen tijdig in te plannen.

Dit artikel zal worden geactualiseerd als er nieuwe belangrijke aandachtspunten rondom de NOW zijn. Het artikel is bijgewerkt tot de situatie per 15 september 2021.

Indien er vragen zijn naar aanleiding van dit artikel kan je contact opnemen met mij of een van mijn collega’s.

Y. Latif RA