Belangrijke aandachtspunten TVL

Veel ondernemers zijn geraakt door de coronacrisis. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen ter ondersteuning van ondernemingen gedurende deze moeilijke periode, waaronder de NOW en TVL. Aan deze subsidieregelingen zijn voorwaarden verbonden. Bij het niet naleven vervalt het recht op de bijdrage en ontstaat er een terugbetaalverplichting van een eventueel ontvangen voorschot.

Dat betekent dat de ondernemer die gebruik maakt van de regelingen goed moet opletten, maar dit geldt zeker ook voor de accountant die een rol speelt bij aanvragen en/of vaststellingsaanvragen boven een bepaald bedrag. Accountantskantoren wordt gevraagd een rapportage of een verklaring af te geven bij de verantwoordingen opgesteld door de ondernemingen.

De regelingen zijn deels onder tijdsdruk tot stand gekomen en in de praktijk ontstaan er regelmatig vragen over de toepassing van deze regelingen. In het verleden hebben wij diverse artikelen gewijd aan de TVL. In dit artikel hebben wij een aantal belangrijke aandachtpunten uit deze artikelen gebundeld.

Groottecriteria

De groottecriteria die gehanteerd worden bij de TVL zijn afwijkend ten opzichte van de criteria die wij gewend zijn in het jaarrekeningrecht. Ook moet bij de bepaling van de grootte rekening worden gehouden met een partneronderneming, iets wat wij niet kennen in het jaarrekeningrecht.

Een partneronderneming is een onderneming die niet als verbonden onderneming wordt aangemerkt, maar die wel (alleen of samen met verbonden ondernemingen) ten minste 25% van het kapitaal of stemrechten heeft in een andere onderneming (op een lager niveau). Voor de bepaling van het aantal werkzame personen moeten niet alleen de bij de (geconsolideerde) onderneming werkzame personen te worden meegeteld, maar ook een evenredig aandeel in de personen die werkzaam zijn bij de partneronderneming.

Bovendien wordt bij de bepaling van de groottecriteria eerst gekeken naar het aantal personeelsleden en daarna een van de andere criteria. Hoe dat uitwerkt is hieronder in een schema weergegeven.

Afwijzingsgronden

De TVL kent een aantal algemene afwijzingsgronden waar rekening mee moet worden gehouden. Net als bij andere subsidies gelden bij de TVL voorwaarden waaraan voldaan dient te worden. Er zijn bepalingen rondom SBI-code en inschrijvingsdatum KvK. Ook worden er voorwaarden gesteld aan de financiële situatie van de aanvrager die gelden als afwijzingsgrond indien hieraan niet voldaan wordt.
RVO geeft aan dat de volgende eisen gelden ten aanzien van de financiële gezondheid:

  • De onderneming had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • En de onderneming was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.

Daarnaast geeft de RVO aan dat (vanaf TVL Q1-2021, bij TVL Q4-2020 wordt dit niet meer vermeld) de onderneming op 31 december 2019 geen ‘onderneming in moeilijkheden’ mag zijn.

Controleprotocollen: minimum werkzaamheden

Inmiddels is een groot deel van de controleprotocollen TVL beschikbaar voor zowel de aanvraag als de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.  Wat opvalt in de protocollen is dat de accountant geen inhoudelijk toets hoeft uit te voeren op ontvangen documentatie maar zich kan beperken tot het maken van aansluitingen tussen de ontvangen documenten van de opdrachtgever.

Hoewel in de protocollen staat dat er geen inhoudelijk toets uitgevoerd dient te worden, verwacht de klant wellicht dat de accountant op zijn minst een signaal geeft over mogelijke onjuistheden. Daarnaast rijst de vraag hoe de accountant om zou moeten gaan met duidelijke (maar wellicht onbedoelde) onjuistheden in aanvraag en afrekening. In ieder geval is de accountant mogelijk gehouden aan de NV NOCLAR, dus in dat kader wordt actie verwacht. De controleprotocollen gaan niet in op deze situatie.

Soort opdracht bij controleplichtige ondernemingen: onafhankelijkheid

Indien bij een aanvraag tot vaststelling van de TVL van € 125.000 of meer er sprake is van een controleplichtige onderneming en de accountant van mening is dat er een onafhankelijkheidsissue ontstaat hierdoor wordt er geen 4416N (aan assurance verwante opdracht) meer uitgevoerd maar wordt dat vervangen door een 4400N opdracht (rapport van feitelijke bevindingen).

Rapporteringsdata

Er kan voor verschillende periodes TVL subsidie worden aangevraagd. Voor deze periodes gelden termijn voor het indienen van de aanvraag en de aanvraag tot afrekening, waarbij het ook zo is dat de termijnen met enige regelmaat worden opgeschoven.

Het is van belang deze data goed in de gaten te houden: een te late aanvraag of aanvraag tot vaststelling leidt tot problemen met het verkrijgen of houden van de bevoorschotte subsidie.

In onderstaande tabel staan de actuele termijnen opgenomen:

Accountantsproducten

Per aanvraagperiode volgt hieronder een overzicht van het gevraagde accountantsproduct voor de TVL. Het is van belang tijdig te starten met de voorbereiding en uitvoering van de opdrachten en de rijzende vragen te (laten) beantwoorden. En daar waar nodig opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen tijdig in te plannen.

Er zijn aparte controleprotocollen voor MKB en grote ondernemingen.

Dit artikel zal worden geactualiseerd als er nieuwe belangrijke aandachtspunten rondom de TVL zijn. Het artikel is bijgewerkt tot de situatie per 15 september 2021.

Indien er vragen zijn naar aanleiding van dit artikel kan je contact opnemen met mij of een van mijn collega’s.

Y.Latif RA