De belastingdienst heeft de vaststellingsovereenkomst (VSO) met Uniforce opgezegd. In deze VSO is vastgelegd onder welke omstandigheden een zelfstandig opererende professional (die bestuurder is) bij ‘zijn’ declarabele uren-BV (DUBV) waarin Uniforce ook een belang en beslissende stem heeft over het ontslag van de bestuurder, in dienst staat tot deze DUBV en niet bij de opdrachtgever aan wie hij ter beschikking wordt gesteld.

Op grond van deze VSO kan de zelfstandig opererende professional een verklaring Uniforce registratie (VUR) overleggen aan de opdrachtgever, die daarmee gevrijwaard is van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

De opzegging is aangevochten in kort geding bij Rechtbank Den Haag maar de voorzieningenrechter heeft de handelswijze van de belastingdienst goedgekeurd; hoger beroep is aangetekend.

Dit betekent (voorlopig) dat de vrijwarende verklaring niet meer van kracht is voor vanaf 1 juli 2018 tot het Uniforce-concept toegetreden DUBV’s. Bestaande situaties (toetreders tot 1 juli 2018) kunnen tot 1 januari 2020 gebruikmaken van de vrijwarende verklaring.

Opmerkelijk is nog dat het UWV, die ook betrokken was bij de gemaakte afspraken in het verleden, de vaststellingsovereenkomst niet lijkt te hebben opgezegd. De door een DUBV werkende zelfstandig professional lijkt dus nog wel een beroep te kunnen doen op uitkeringsrechten uit hoofde van zijn status als werknemer (van de DUBV).