Belastingplannen

Met Prinsjesdag wordt niet alleen gekeken naar de hoedjes, maar ook naar de (belasting)plannen. Met een demissionair kabinet is het voorspelbaar dat de belastingplannen weinig nieuws bevatten. Er worden veel dossiers doorgeschoven naar een volgend kabinet. De terminologie ‘beleidsarm en weinig verrassend’ dekt de lading goed.

Wat staat er bijvoorbeeld in:

  • Een uitbreiding van de WKR met een nieuwe gerichte vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding (€ 2 per dag). Meer thuiswerken betekent minder reizen woning-werk en de samenloop met de onbelaste reiskostenvergoeding maakt het wel weer complex. Jammer dat de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte tot een loonsom van € 400.000 tegen 3% niet structureel wordt gemaakt (en dus eindigt per einde van dit jaar).
  • Er vindt geen extra afbouw plaats van de korting voor het privégebruik van de elektrische auto. De korting bedraagt per 1 januari 2022 6% (waarmee de bijtelling uitkomt op 16%) en wordt per 2025 5%. Wel wordt de ‘cap’ aangepast en is de lagere bijtelling volgend jaar alleen nog van toepassing op een catalogusprijs tot € 35.000 (en vanaf 2023 tot € 30.000)
  • De aftrekpercentages in de MIA worden verhoogd van resp. 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Er was veel geld beloofd voor klimaatgerelateerde zaken, maar dit is de enige groene maatregel in het Belastingplan 2022.
  • Een aanpassing in de Vpb om mogelijke strijdigheid van de Nederlandse wetgeving op grond het “Sofina-arrest’ van het EU-Hof van Justitie weg te nemen. Door de wijziging wordt verrekening van voorheffingen (dividend- en kansspelbelasting) met de vennootschapsbelasting alleen mogelijk als vennootschapsbelasting (vóór verrekening) verschuldigd is. Niet verrekende voorheffingen kunnen worden voortgewenteld naar volgende jaren.
  • De eigenwoningregeling wordt aangepast in partnerschapssituaties en bij overlijden, en dan komt er een tegemoetkoming voor de eigenwoningreserve, de aflossingsstand en het overgangsrecht (de bestaande eigenwoningschuld).
  • In de loonbelasting wordt art. 10a (aandelenoptierechten) aangepast. Het heffingsmoment sluit nu aan bij het moment dat de rechten worden uitgeoefend en dat wordt straks het moment dat de aandelen kunnen worden verhandeld/vervreemd (en er liquide middelen voorhanden kunnen zijn), maar het blijft ook mogelijk om te kiezen voor het moment van uitoefening volgens de bestaande regeling.

Let op: Met ingang van 1 januari 2022 wordt de WOZ-waarde op basis van m2 in plaats van m3 vastgesteld. Voorheen mochten gemeenten kiezen en waren veel gemeenten al begonnen met de nieuwe waarderingsmethode. De woningprijzen zijn de laatste jaren behoorlijk gestegen. In 2022 zal dat alles resulteren in een verwachte stijging van de WOZ-waarde van 8,5-9%. Ik ben benieuwd of dat ook allemaal wordt meegenomen in de koopkrachtplaatjes… Uiteraard wordt wel doorgerekend met een beperking van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente (43%  40%), een beperking van de “Hillen-aftrek) van 90% naar 86,67% en een eigenwoningforfait dat wordt verlaagd van 0,5% naar 0,45% (bij een eigenwoningforfait tot en met € 1.110.000).

In deze belastingplannen wordt niet gerept over een aanpassing van de landbouwvrijstelling en wordt ook niets gemeld over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. En dat zijn toch onderwerpen die altijd ‘sluimerend’ aanwezig zijn en boven de markt hangen. Ondanks alle kritieken die zijn geuit over de jubelton: in de belastingplannen wordt er niet aan getornd.

Wat zit er in elk geval nog in de pijplijn?

  • Heffing box 3-vermogen naar een werkelijk rendement. Onderzoek leert dat veel gegevens hiervoor al bekend zijn bij de Belastingdienst (via renseignering), maar dat dat niet geldt voor gegevens over onroerende zaken en de overige bezittingen. Misschien dat men in Den Haag genoegen moet nemen met wat er wel bekend is (m.n. banksaldi en rente) en daarvoor het werkelijke rendement vast moet invoeren….
  • Een lastig zzp-dossier of wanneer is er nu wel/niet sprake van een arbeidsovereenkomst met bijbehorende sociale zekerheid
  • Een nieuw regime voor de fiscale eenheid vennootschapsbelasting
  • De regeling voor excessief lenen bij de eigen bv (geplande inwerkingtreding 1 januari 2023, maar nog steeds aanhangig bij de Tweede Kamer).

En misschien komen er toch nog verrassingen uit een hoge hoed. Zo bleek tijdens de Algemene Beschouwingen al dat de in 2013 ingevoerde verhuurdersheffing (om inkomsten te genereren) onder druk staat en wie weet wat formatiebesprekingen nog gaan opleveren.

Full Finance verzorgt, bijvoorbeeld op de meerdaagse maar ook als incompany, de cursus Belastingplan 2022. Daar zullen we uiteraard ingaan op de belastingplannen (wat wijzigt er in 2022 ten opzichte van 2021) en ook uitgebreid aandacht besteden aan de actualiteit.

Voor meer informatie: neem contact op met ons secretariaat (055-3559979).