Bestuursassessment

Maatregel 2.1 uit de Rapportage In het Publiek Belang vereist dat besturen van niet-oob-accountantsorganisaties ervoor zorgen dat er ten minste eens per twee jaar een evaluatie plaatsvindt van hun eigen functioneren, met name gericht op de bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij maakt het bestuur gebruik van een externe onafhankelijke assessor.

Full•Finance voert regelmatig dit assessment uit. Ook maatregel 2.7 over de diverse samenstelling van het bestuur en maatregel 2.8 over de eisen aan de tijdsbesteding van bestuur komen in het assessment aan de orde.

Wij kiezen daarbij voor een klantspecifieke insteek waarbij uiteraard een aantal vaste onderdelen ter sprake komt. We stellen vast of het bestuur in control is en of het bestuur weet wat er speelt in het kantoor, bij klanten, medewerkers en bij stakeholders. Kwaliteit en kwaliteitsbewustzijn vormen de rode draad. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Kunt u een dossier/klant noemen waarbij u bewust een belangenafweging hebt gemaakt tussen uw belang, dat van uw klant en/of het publiek belang? En op welke wijze communiceert u hierover met uw medewerkers? En wat doet u als uw klant uw afweging niet accepteert?
  • Wat zijn de resultaten van de cultuurmeting en wat hebt u hiermee gedaan?
  • Hoe monitort u de afspraken die in het bestuur worden gemaakt? Is er reden om de afspraken te herzien?
  • Heeft u kennisgenomen van de rapporten van de Commissie Toezicht Accountancy en van de Monitoring Commissie Accountancy? Wat vindt u van de genoemde maatregelen?
  • Op welke punten legt u het komend jaar de focus als het gaat om (het verbeteren van) de kwaliteit?

Na afloop van het assessment ontvangt u een rapportage met aanbevelingen. Dit biedt u de mogelijkheden om uw functioneren te evalueren én te verbeteren.

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen over de diverse maatregelen voor het wettelijkecontroledomein? Neem dan contact op met Sico Jurrius RA of ir. Tonny Dirkx 055 – 355 99 79. Wij lichten onze werkwijze graag aan u toe.

Tonny Dirkx