Het wetgevend proces van het voorstel dat werkgevers zal compenseren voor de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag na 2 jaar ziekte van de werknemer is (eindelijk) weer op gang gekomen.

Uit onlangs gepubliceerde stukken blijkt dat het de compensatieregeling niet eerder dan 1 april 2020 kan worden uitgevoerd door het UWV (eerder is 1 januari 2020 genoemd). Ook is het concept van de  ministeriële regeling met procedurele voorschriften gepubliceerd. Hoewel het nog een conceptregeling is, kan het (voor u en uw cliënten) van belang zijn om nú al daarop te anticiperen:

Werkgevers moeten de aanvraag binnen 6 maanden na volledige betaling van de transitievergoeding indienen (bij betaling in termijnen dus na de laatste termijn).  Als moment van betaling geldt hierbij het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Voor oude gevallen, dat wil zeggen transitievergoedingen na opzegging, ontbinding of niet verlenging van de arbeidsovereenkomst, die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en  – naar verwachting – 1 april 2020, is de deadline 30 september 2020. Ook worden de door de werkgever bij de aanvraag te verstrekken gegevens en documenten opgesomd te weten:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Het tijdsverloop tussen einde van de dienstbetrekking en indiening van de aanvraag kan voor oude gevallen aanzienlijk zijn (mogelijk zelfs bijna 5 jaren). Hebben uw cliënten bovenstaande gegevens , zoals de naam van de bedrijfsarts, dan nog bij de hand? Om te voorkomen dat deze cliënten dan in tijdnood komen bij de aanvraag is het advies de desbetreffende dossiers nu al te controleren op volledigheid en in orde te maken aan de hand van bovenstaande lijst.

Het zou toch zonde zijn als na zolang wachten de compensatie alsnog aan de neus van de werkgever voorbijgaat omdat noodzakelijk gegevens ontbreken c.q. niet tijdig kunnen worden verstrekt. Te laat, dan wel niet binnen de hersteltermijn voor een niet volledige aanvraag (voor nieuwe gevallen 14 en oude situaties 28 dagen) maar ook te vroeg ingediende aanvragen worden afgewezen.

Grote wijzigingen in de conceptregeling zijn niet te verwachten, maar wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Mirjam van de Langerijt (055 – 355 99 79 of m.langerijt@fullfinance.nl).