In de praktijk constateren wij nog regelmatig dat accountants onvoldoende bekend zijn met de vereisten uit standaard 510 indien zij een controleopdracht overnemen van een ander kantoor.

Standaard 510 (Initiële controleopdrachten – Beginsaldi) is niet alleen van toepassing indien de financiële overzichten van de voorgaande verslagperiode niet zijn gecontroleerd maar ook indien de financiële overzichten van de voorgaande verslagperiode werden gecontroleerd door een voorgaande accountant.

Wij zien in de praktijk dat er in de planning wel rekening mee wordt gehouden, en dat daar dan beschreven staat dat dit bij elke post wordt gedaan. In de dossiers tref je dan bij de meeste posten geen werkprogrammavraag en geen werkzaamheden en conclusies aan.

Bij het uitvoeren van een initiële controleopdracht dient de accountant met betrekking tot de beginbalans voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de vraag of:

  • de beginsaldi geen materiële afwijkingen bevatten; en
  • de grondslagen voor financiële verslaggeving niet gewijzigd zijn ten opzichte van voorgaand jaar, dan wel dat wijzigingen op passende wijze zijn verwerkt.

In de controledossiers zal ten aanzien van de bovengenoemde controlewerkwerkzaamheden de volgende documentatie opgenomen moeten worden:

Planning

Beschrijving in het controleplan van de controleaanpak.

Bespreking in de pre-auditmeeting met het team.

Werkstappen aangaande de controle van de beginbalans opnemen in de werkprogramma’s.

Uitvoering

Vastlegging per relevante balanspost van de uitgevoerde werkzaamheden en de getrokken conclusies. Bij voorkeur in een samenvattend memo, zodat je kunt vaststellen dat alle posten zijn geraakt.

Afronding

Evaluatie van de controlebevindingen aangaande de beginsaldi en de consistentie van de grondslagen van de financiële verslaggeving, met daarbij uiteraard een conclusie.