Corona en steunmaatregelen, maar vergeet de toeslagen niet

Het nieuws wordt beheerst door corona. De vele steunmaatregelen krijgen voldoende aandacht. En misschien is het voor jullie een overbodige tip, maar denk ook eens aan de toeslagen waar klanten (wellicht voor het eerst in deze tijden) recht op hebben. Immers, de inkomens van met name vele ondernemers en zzp’ers zullen in 2020 en 2021 lager uitvallen!

Vraag ze op tijd aan

Huur- en zorgtoeslag over een jaar kunnen uiterlijk worden aangevraagd tot 1 september van het volgende jaar. Dus een toeslag over 2020 kan tot en met 31 augustus van dit jaar worden aangevraagd. Is er uitstel verleend voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, dan kan de huur- en zorgtoeslag nog worden aangevraagd tot de datum waarop het uitstel afloopt. Dit kan uitstel zijn voor de eigen aangifte óf voor de aangifte van een toeslagpartner (of bij huurtoeslag zolang een medebewoner nog uitstel heeft).

In principe hoeft iemand het kindgebonden budget niet aan te vragen en ontvang je vanzelf bericht (en dat is omdat deze persoon dan al gebruikmaakt van een andere toeslag). Als je er recht op hebt, maar geen bericht ontvangt, dan kun je het zelf aanvragen (en dan geldt daarvoor dezelfde termijn als voor de huur- en zorgtoeslag).

De kinderopvangtoeslag vergt een snellere actie. Deze moet zo spoedig mogelijk worden aangevraagd als je ervoor in aanmerking komt. Zo spoedig mogelijk betekent binnen drie maanden. Ben je te laat, dan ontvang je voor de ‘overschreden’ termijn geen toeslag.

Voorwaarden

De huur- en zorgtoeslag, alsmede het kindgebonden budget zijn o.a. gebonden aan inkomens- en vermogenstoetsen. De kinderopvangtoeslag is alleen inkomensafhankelijk.
Peildatum voor de vermogenstoets is het vermogen op 1 januari van het betreffende jaar. Dit is dan het fiscale vermogen (box 3) waarbij er geen vrijstelling geldt voor groene beleggingen.

Verzamelbesluit Toeslagen

Op 11 januari 2021 is een verzamelbesluit inzake de toeslagen verschenen als vervanging en actualisering van een eerder Verzamelbesluit uit 2020. Met ingang van 2020 is in het besluit opgenomen dat op verzoek kwijtscheldingswinst voor wat betreft de toeslagen niet tot het verzamelinkomen wordt gerekend (par. 2.3).

Voor het toetsingsinkomen wordt doorgaans aangesloten bij het verzamelinkomen uit de Wet IB 2001. Eventuele openstaande te verrekenen verliezen maken geen deel uit van het verzamelinkomen. Hierdoor zal in een situatie waarin de belastingplichtige openstaande te verrekenen verliezen heeft de kwijtscheldingswinst geheel of gedeeltelijk leiden tot een verhoging van het verzamelinkomen in de Wet IB 2001 en het toetsingsinkomen voor diverse toeslagen. Immers, tot het bedrag van de compensabele verliezen geldt de kwijtscheldingswinstregeling niet. Belanghebbende kan door dit ‘papieren inkomen’ het recht op toeslagen verliezen of minder toeslagen krijgen. Hij wordt dan geconfronteerd met een terugbetalingsverplichting van toeslagen zonder dat hij over dit inkomen heeft kunnen beschikken.

Goedkeuring

Ik keur daarom vooruitlopend op wetgeving goed dat in de situatie waarin de kwijtscheldingswinst als bedoeld in artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 het toetsingsinkomen verhoogt – omdat de in dit artikel opgenomen vrijstelling deze winst niet geheel vrijstelt ten gevolge van openstaande te verrekenen verliezen in box 1 van de inkomstenbelasting – de Belastingdienst/Toeslagen op verzoek van belanghebbende voor de vaststelling van het toetsingsinkomen kan uitgaan van het verzamelinkomen zonder de hiervoor bedoelde kwijtscheldingswinst.

Volledigheidshalve is hier de link op de site van de belastingdienst naar de Toeslagenkaart 2020 bijgevoegd, zodat “eenvoudig” kan worden nagegaan of recht bestaat op een toeslag. Het is echter zozeer afhankelijk van de persoonlijke situatie dat geen algemene richtlijn kan worden gegeven qua inkomen e.d. vanaf wanneer een toeslag kan worden verkregen. Dat geldt met name voor de kinderopvangtoeslag, omdat daar inkomen en soort opvang en toeslagpartner en het aantal dagen dat gewerkt wordt bepalend zijn. Maar ook hogere inkomens komen bij opvang buitenshuis vaak nog wel in aanmerking voor een toeslag. Ga maar eens rekenen door de proefberekening op de site van de belastingdienst in te vullen.