De BIK: een novelle

Nee, een novelle is geen literair werk in dit geval. Het is een aanvullend wetsvoorstel, afgedwongen door de Eerste Kamer. En die is blijkens een publicatie op 4 december inmiddels naar de Tweede Kamer gezonden voor beoordeling.

De BIK (Baangerelateerde Investerings Korting) beoogt investeringen in Nederland door het bedrijfsleven aan te jagen door net als bij de KIA een premie toe te kennen. Die premie mag dan worden verrekend met de af te dragen loonbelasting. Dan moeten er dus wel werknemers zijn. Ik ga in het kader van dit artikel verder niet in op alle aspecten van deze regeling.

Er is ook voorzien in een regeling voor de fiscale eenheid. Voor Nederlandse investeringen mag ook door een fiscale eenheid BIK worden geclaimd en verdeeld over de fiscale eenheid vennootschappen. Echter, men is nu alsnog bang dat deze regeling in strijd kan zijn met de vrijheid van vestiging in het EU-recht. Buitenlandse vennootschappen kunnen namelijk niet in een fiscale eenheid worden opgenomen. Dan zouden investeringen door of ten behoeve van buitenlandse vennootschappen ongunstiger worden behandeld dan investeringen in bedrijfsmiddelen door Nederlandse vennootschappen. En dat mag dan weer niet.

De reparatiemaatregel bestaat eruit dat vooralsnog de fiscale eenheid uit de BIK-regeling wordt gehaald. Alleen een individuele vennootschap (ook binnen fiscale eenheid) kan deze dus toepassen, maar niet meer op fiscale-eenheidniveau. Tegelijkertijd is aan de Europese Commissie gevraagd goedkeuring te verlenen om de fiscale eenheid alsnog toegang te laten krijgen tot de BIK. Als die wordt verleend, wordt de fiscale eenheid alsnog toegelaten tot de regeling conform het huidige wetsvoorstel.

Als die goedkeuring er niet komt, is er budget over en kan de BIK worden verhoogd. In onderstaande tabel staan de percentages uit het wetsvoorstel, de aanpassing om meer budget aan het mkb te laten toekomen, en de situatie als de fiscale eenheid niet wordt geaccepteerd.

* Geldend op basis van huidige situatie (7 december 2020)

In de diverse cursussen Belastingplan 2021 heb ik een ander verhaal verteld. Daarom en ter informatie deze update van de regeling.

Voor nadere vragen, neem contact op met drs. Bert Driessen (055-3559979).