“Rijken mijden fiscus langs nieuwe route” en “Opstelling van vermogenden is onethisch”: koppen in Trouw van 10 en 11 augustus jl. Gedoeld wordt op beleggen via een fonds voor gemene rekening als alternatief voor de als duur ervaren box 3-heffing. Een (open) fonds voor gemene rekening is een lichaam dat vennootschapsbelastingplichtig is. Beleggers in het fonds die aan de voorwaarden voldoen, worden als aanmerkelijkbelanghouder belast.

Onethisch?

Op zich niet. Beleggers hebben mogelijkheden om gelden in privé te beleggen, dan wel gelden via een fonds te beleggen. De fiscale gevolgen zijn hetzelfde als gelden die via een bv worden belegd. De staatssecretaris heeft bij de totstandkoming van de wijziging van box 3 per 1 januari 2017 geantwoord dat beleggen via de bv een legale route is. Niet valt in te zien waarom dat voor het fonds voor gemene rekening anders zou liggen.

Voordelig?

Bij de huidige lage rente wordt het fictieve rendement in box 3 oplopend tot 5,39% als duur ervaren.

Een simpele berekening kan het voordeel van het beleggen via box 2 over de reële rendementen aantonen. Bijkomend voordeel van het verhuizen van vermogen vanuit box 3 is tevens dat inkomensafhankelijke regelingen ‘goedkoper’ of toegankelijk worden (denk aan de eigen bijdrage ingevolge de Wmo, toeslagen etc.).

UBO

De Vierde Antiwitwasrichtlijn verplicht EU-lidstaten om een UBO-register in te stellen. Dit geldt ook voor Nederland, en de in Nederland voorgenomen UBO-werkwijze (transparantie die ten koste gaat van de privacy) wekt de nodige weerstand op. Het UBO-register maakt in Nederland deel uit van het Handelsregister en wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. In het register wordt vermeld wie de ‘ultimate beneficial owners’ zijn van in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen. Een fonds voor gemene rekening heeft geen rechtspersoonlijkheid en wordt niet ingeschreven in het Handelsregister. Vermogenden kunnen op deze wijze anoniem blijven. Onderzocht wordt of de UBO-registratieplicht ook gaat gelden voor fondsen voor gemene rekening.

Aanmelding belastingdienst

Fondsen voor gemene rekening moeten een fiscaal nummer aanvragen bij de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst is recentelijk een aanmeldformulier gepubliceerd. Veel in te vullen gegevens vertonen grote gelijkenis met de vereisten van de VBI (eisen omtrent aandeelhouderschap, familie, huwelijksgoederenregime etc.), waarbij de nodige vraagtekens kunnen worden geplaatst of deze vereisten voor het fonds voortvloeien uit de wet.

In een antwoord op een WOB-verzoek geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat verzoeken tot het afgeven aan fiscale nummers aan een fonds voor gemene rekening op een lange doorlooptijd kunnen rekenen die het gevolg is van het toename van het aantal meldingen die inhoudelijk moeten worden beoordeeld.

Actie?

Het fonds heeft zoals gemeld geen rechtspersoonlijkheid en wordt niet beschreven in bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek. Het is een louter een contract tussen participanten, een beheerder en een bewaarder. Het contract moet goed worden verwoord en dat is geen sinecure. Of het fonds voor gemene rekening in het UBO-register ingeschreven gaat worden, is nog niet duidelijk. Ongetwijfeld is het fonds ook onderwerp van gesprek tijdens de komende ronde van wetsvoorstellen. Houd er rekening mee bij uw advisering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Sandra Twigt (s.twigt@fullfinance.nl).