Gebruikelijk loon voor 2020 wordt verhoogd

Elk jaar worden meerdere bedragen die in de diverse belastingwetten voorkomen aangepast aan de inflatie. Tevens worden daarin gewijzigde percentages vastgelegd van bijvoorbeeld het eigenwoningforfait en heffingskortingen. Dit wordt aangeduid als de Bijstellingsregeling directe belastingen 2020.

Deze indexeringsvoorschriften gelden ook voor het gebruikelijk loon. Voor het jaar 2020 wordt dat vastgesteld op € 46.000 (was € 45.000). Publicatie van alle bedragen en percentages waarvoor deze regeling geldt is terug te vinden in Staatscourant 2019, nr. 66707.

Let op: dit betekent niet dat deze € 46.000 altijd het uitgangspunt vormt. Er moet uiteraard wel rekening gehouden worden met het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking (het loon moet ten minste 75% daarvan bedragen) en dat van de meestverdienende werknemer. Het gebruikelijk loon is dan het hoogste van deze drie bedragen.