Weer een uitspraak ten gunste van belastingplichtige betreffende een zakelijke lening!

Casus

Op 1 januari 2008 heeft belanghebbende X bv een vordering in rekening-courant op haar dochtermaatschappij van € 990.000. De vordering bedraagt nog € 408.000 eind 2008. X bv waardeert de vordering in haar aangifte vennootschapsbelasting 2008 af naar nihil. De inspecteur is van mening dat er sprake is van een onzakelijk lening en accepteert de afwaardering niet.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er sprake is van een zakelijke geldlening. De rechtbank is van oordeel dat de belastingdienst niet aannemelijk heeft gemaakt dat het debiteurenrisico bij het verstrekken van de lening dan wel enig ander moment zodanig was dat een onafhankelijke derde, niet bereid zou zijn tegen een vaste vergoeding eenzelfde lening aan de dochtermaatschappij te verstrekken. Niet is komen vast te staan op welk moment de lening is verstrekt en ook heeft de belastingdienst niet concreet gesteld en onderbouwd op welk moment naar zijn mening de lening onzakelijk zou zijn geworden. De belastingdienst heeft verder geen bewijs ingebracht ter onderbouwing van zijn stelling dat een onafhankelijke derde tegenover het ontbreken van zekerheden bij een vergelijkbare geldverstrekking geen genoegen zou nemen met een (eventueel hoge) vaste rente, maar enkel zelf deze inschatting gemaakt. Dit had wel voor de hand gelegen nu uit het rapport boekenonderzoek volgt dat de dochtermaatschappij juist in onderhavig jaar een bedrag van € 600.000 aan aflossingen op het rekening-courantkrediet heeft gedaan en er wel contacten met een bank zijn geweest voor wat betreft de investeringen in de werkmaatschappijen. Dat X bv geen aflossingsschema met haar dochtermaatschappij is overeengekomen doet hier niet aan af nu juist het karakter van een rekening-courantkrediet met zich brengt dat een dergelijk schema niet wordt vastgelegd. Ook de omstandigheid dat de geldverstrekking niet schriftelijk is vastgelegd, acht de rechtbank van ondergeschikt belang. De rechtbank accepteert de afwaardering van de vordering.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met drs. Anita van den Bosch RB, a.van.den.bosch@fullfinance.nl of tel.: 055-3559979