Volgens de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer moet de directeur-grootaandeelhouder (hierna ‘de dga’) binnen één maand na afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting (hierna ‘de ODV’) van het pensioen in eigen beheer een informatieformulier invullen, ondertekenen en tijdig aanleveren bij de Belastingdienst.

De eventuele (gewezen) partner van de dga moet schriftelijk instemmen met het prijsgeven en afkopen dan wel omzetten in een ODV van het pensioen in eigen beheer. De instemming moet blijken uit het medeondertekenen van het informatieformulier.

Het niet tijdig aanleveren en/of het ontbreken van de vereiste ondertekening door de (gewezen) partner betekent volgens het wettelijke systeem dat de sanctiebepalingen van toepassing zijn die normaliter gelden bij het prijsgeven of afkopen van het pensioen in eigen beheer. Derhalve heffing over de waarde in het economisch verkeer van de pensioenaanspraken en daarnaast is revisierente verschuldigd.

In de praktijk is gebleken dat het regelmatig voorkomt dat het informatieformulier niet tijdig is aangeleverd en dat het ook voorkomt dat de vereiste medeondertekening door de (gewezen) partner ontbreekt. Omdat de staatssecretaris van mening is dat de dan formeel van toepassing zijnde strafheffing niet in verhouding staat tot het nog niet geheel voldoen aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot het informatieformulier, ziet hij aanleiding tot de volgende tegemoetkomingen voor de aanlevering van het informatieformulier.

Goedkeuring te laat ingediende informatieformulieren

Hij keurt met toepassing van artikel 63 AWR (hardheidsclausule) onder twee voorwaarden goed dat:

a. een informatieformulier dat binnen een jaar na de afkoop of omzetting in een ODV wordt aangeleverd, als tijdig wordt aangemerkt.

b. heeft de afkoop of omzetting in een ODV meer dan 46 weken voorafgaand aan de publicatiedatum van het besluit (= 31 oktober 2018) plaatsgevonden, dan wordt het informatieformulier eveneens als tijdig aangemerkt als het uiterlijk zes weken na publicatiedatum (= 12 december 2018!) is aangeleverd.

Twee voorwaarden zijn:

  1. Aan de overige voorwaarden van de artikelen 38n tot en met 38q Wet LB is volledig voldaan (dus alleen uitgezonderd de termijn voor het indienen van het informatieformulier).
  2. Bij de afkoop is tijdig en volledig voldaan aan de wettelijke verplichting tot het indienen van de aangifte loonheffingen en het afdragen van de ter zake van de afkoop verschuldigde loonheffingen.

NB: Als het informatieformulier buiten de verlengde termijn wordt aangeleverd, is fiscaal gefacilieerde afkoop of omzetting in een ODV niet mogelijk. Het gaat om een eenmalige verlenging van de termijn; deze wordt in de toekomst niet verder verlengd!

Ontbreken medeondertekening (gewezen) partner

Indien de inspecteur constateert dat op een informatieformulier de vereiste medeondertekening van de (gewezen) partner ontbreekt, krijgt de dga de mogelijkheid dit te herstellen. De inspecteur geeft hierbij een termijn van ten minste zes weken om de ontbrekende medeondertekening alsnog op te nemen en – voor zover nodig – de gegevens van de (gewezen) partner aan te vullen.

Deze herstelmogelijkheid geldt ook voor de informatieformulieren die binnen de hiervoor beschreven verlengde termijn zijn of worden aangeleverd. Het aangevulde en medeondertekende formulier treedt met terugwerkende kracht in de plaats van het eerder aangeleverde formulier.

Ten slotte gelden ook voor deze herstelmogelijkheid de voorwaarden zoals hiervoor onder 1. en 2. zijn vermeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Lendering, tel. 055 – 355 99 79 of r.lendering@fullfinance.nl

 

Bron: Besluit van 18 oktober 2018, nr. 2018-23862