Herinvoering belastingrente erfbelasting

Dat het niveau van de automatisering bij de belastingdienst achterloopt (op onderdelen) mag eigenlijk geen nieuws meer zijn. Dit wordt zelfs door de beide staatssecretarissen van Financiën erkend in een brief aan de Tweede Kamer over de aanvullende duiding van de problemen bij de belastingdienst: letterlijk wordt gesproken over het “complexe en verouderde ICT-landschap”.

Deze ict-problemen hebben ertoe geleid dat in de erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 zolang als nodig zou zijn geen belastingrente in rekening wordt gebracht. De renteknop stond “uit”. Maar inmiddels heeft men de lichtschakelaar weer gevonden en kan men de renteknop weer “aan” gaan zetten! Voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 geldt eerbiedigende werking, zodat bij overlijdens in deze periode geen rente wordt berekend.

Kennelijk zijn de automatiseringssystemen voor de erfbelasting nu dus op orde en wordt aan de (interne) randvoorwaarden om de rente weer te gaan berekenen voldaan. Bij overlijdens vanaf 1 januari 2021 zal dan ook weer belastingrente worden berekend als de aangifte te laat wordt ingediend of als de definitieve aanslag afwijkt van de aangifte. De eerste 8 maanden na overlijden is sowieso geen belastingrente verschuldigd vanwege de termijn voor het indienen van de aangifte. En er kan altijd om een voorlopige aanslag worden verzocht om rente te voorkomen. Het besluit waarin dit is aangekondigd zal nog in de Staatscourant worden geplaatst. Een pdf versie is hier te downloaden.

En mogelijk heeft men ook geleerd van de ellende op het gebied van Toeslagen. Nabestaanden ontvangen drie tot vier weken na het overlijden een condoleancebrief op het laatst bekende woonadres. Daarin wordt o.a. gevraagd wie als contactpersoon zal optreden voor het afhandelen van de lopende zaken van de overledene. De menselijke maat lijkt dus toch te bestaan. Daarnaast is nog informatie opgenomen op de website van de belastingdienst en is een gratis telefoonnummer beschikbaar om contact op te nemen met de belastingtelefoon.

Voor nadere vragen hierover kun je contact opnemen met Bert Driessen (055-3559979).