Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht bij kleine rechtspersonen

Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in ingaande en uitgaande geldstromen van een onderneming. Deze geldstromen worden uitgesplitst naar verschillende activiteiten (operationeel, investeringen en financiering) en geven hiermee informatie die niet uit de balans of winst- en verliesrekening blijkt.

Kleine rechtspersonen zijn vrijgesteld van het opstellen van een kasstroomoverzicht, maar er zijn kantoren die standaard  een kasstroomoverzicht opnemen in de jaarrekening van kleine rechtspersonen. Deze kantoren zijn van mening dat dit toegevoegde waarde heeft. Het kasstroomoverzicht wordt dan opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening, waardoor de samenstelverklaring ook toeziet op het opgenomen kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht dient dan ook te voldoen aan de vereisten uit RJ 360.

Waar moet je op letten als je een kasstroomoverzicht opneemt?
Algemeen

Graag willen we een aantal van onze ervaringen met je delen die we tegenkomen. Zo blijkt uit het dossier vaak niet dat er afstemming is geweest met de klant over het opnemen van deze onverplichte informatie in de jaarrekening (waar de klant verantwoordelijk voor is).

Inhoudelijk

Wij zien bijna altijd dat dit kasstroomoverzicht is gegenereerd door het gebruikte softwarepakket, zonder dat het overzicht is getoetst. Hier gaat het dan ook mis. En welk pakket kan geautomatiseerd een kasstroomoverzicht maken dat voldoet aan RJ 360? Wat pakketten genereren is (voor de oudere lezers) een Staat van Herkomst en Besteding der Middelen.

De volgende afwijkingen komen wij vaak tegen:

 • De jaarlast Vpb wordt opgenomen als kasstroom.
  Dit is niet de werkelijk betaalde vpb in het boekjaar. Dat bedrag bestaat uit het voorschot van het boekjaar en afrekeningen van oude jaren.
 • Investering in MVA opnemen die gefinancierd is door financial lease.
  Bij deze transactie vindt geen ruil van geldmiddelen plaats en wordt dan ook niet opgenomen. Dus geen investering en geen ontvangst uit langlopende lening. Wel dient in de toelichting op het kasstroomoverzicht een toelichting opgenomen te worden welke bedragen over de leaseverplichting wél in de balans maar niet in het kasstroomoverzicht zijn opgenomen.
 • Beschikbaar gesteld dividend wordt opgenomen als kasstroom.
  Als dividend wordt verrekend in een r/c verhouding (wat regelmatig voorkomt) is er geen sprake van een kasstroom.
 • Desinvesteringen worden opgenomen tegen de boekwaarde.
  De kasstroom is het daadwerkelijk ontvangen bedrag voor de activa en dus niet de boekwaarde van het verkochte actief. Hierbij moet je ook het behaalde boekresultaat uit de kasstroom uit operationele resultaten elimineren.
 • Mutaties in voorzieningen.
  Dotaties en onttrekkingen aan voorzieningen zijn geen kasstromen. Alleen de daadwerkelijke betalingen ten laste van voorzieningen zijn kasstromen

Als het kasstroomoverzicht niet is opgesteld in overeenstemming met RJ 360 voldoe je als samenstel accountant naar onze mening niet aan standaard 4410 paragraaf 34. Indien de accountant zich er tijdens het verloop van de opdracht van bewust wordt dat aanpassingen aan de samengestelde historische financiële informatie vereist zijn zodat de historische financiële informatie geen afwijking van materieel belang bevat dan dient de accountant de geschikte aanpassingen aan het management voor te stellen. 

Bij kleine rechtspersonen zal je een keuze moeten maken uit de volgende opties:
 • Niet opnemen van een kasstroomoverzicht want het is niet verplicht voor kleine rechtspersonen en het kost behoorlijk wat tijd om het automatisch gegenereerde kasstroomoverzicht RJ 360-proof te maken.
 • Wel opnemen van kasstroomoverzicht. Dan zul je aandacht moeten besteden aan het opstellen van het overzicht om het automatisch gegenereerde kasstroomoverzicht RJ 360-proof te maken. En niet vergeten om e.e.a. af te stemmen met de klant.
 • Een kasstroomoverzicht opnemen in je accountantsverslag voorin het rapport. Dat deel is voor de accountant en valt niet onder de jaarrekening en dus ook niet onder standaard 4410. Zorg er dan wel voor dat je niet de indruk wekt dat het is opgesteld in overeenstemming met RJ 360.

Sparren?

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, of wil je eens sparren over praktijkvraagstukken? Neem dan eens contact op met mij of één van mijn collega’s.

Je kunt mij bereiken per mail of per telefoon: Sico Jurrius RA (s.jurrius@fullfinance.nl); 055-355 99 79.

Publicatiedatum 19 februari 2024