Hoe moet ik de tegemoetkoming Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) verwerken in de jaarrekening?

Inleiding

Half september 2020 heeft de RJ door middel van RJ-Uiting 2020-13 antwoord gegeven op vragen die werden gesteld voor wat betreft de verslaggeving van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (hierna: de NOW). In deze RJ-Uiting is nadere guidance opgenomen ten aanzien van de verwerking, presentatie en toelichting van de NOW-regeling in bijvoorbeeld de jaarrekening of in een tussentijds bericht. Deze nadere guidance is gebaseerd op RJ-274: ‘Overheidssubsidies’ voor middelgrote en grote rechtspersonen en op RJk B17: ‘Overheidssubsidies’ voor kleine rechtspersonen. Daarna, begin maart 2021, worden door de RJ, in RJ-Uiting 2021-4, aanpassingen voorgesteld in RJ-274/RJk-B17: ‘Overheidssubsidies’. De commentaarperiode voor deze laatste RJ-uiting is op 15 april jl. gesloten. In dit artikel bespreken we deze nadere guidance van de RJ.

De verwerking in de jaarrekening

De tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling betreft een exploitatiesubsidie. In het specifieke geval van de NOW betreft het een exploitatiesubsidie voor bestedingen die in het jaar van besteding als kosten worden beschouwd. Dit soort exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen. De NOW dient te worden verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de rechtspersoon aan de gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie daadwerkelijk zal worden verkregen.
Als de balansdatum valt in de periode waarop de tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling betrekking heeft, bestaat er onzekerheid over de vraag of voldaan zal worden aan de voorwaarden en de hoogte van de te ontvangen tegemoetkoming. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gebroken boekjaar of bij tussentijdse cijfers. In dat geval wordt ultimo verslagperiode een NOW-bate over de verstreken maanden opgenomen, indien en voor zover er redelijke zekerheid is dat de rechtspersoon aan de gestelde voorwaarden zal voldoen en de tegemoetkoming daadwerkelijk zal verkrijgen. Het is daarbij nodig om te beoordelen of het redelijk zeker is dat de verwachte omzetdaling ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.

De presentatie in de jaarrekening

RJ-274/RJk-B17 ‘Overheidssubsidies’ bevat geen specifieke bepalingen voor de presentatie in de winst-en-verliesrekening met betrekking tot de NOW-regeling. Gezien de aard van de tegemoetkoming is de RJ van mening dat de volgende presentatiewijzen van de verwerkte NOW (de subsidiebate) in de winst-en-verliesrekening aanvaardbaar is:
– onder een algemene post zoals ‘overige opbrengsten’ of als een afzonderlijke post; óf
– in aftrek op de gerelateerde loonkosten.
Indien het ontvangen voorschot lager is dan de verwerkte subsidiebate, resulteert dat in de opname van een overlopende actiefpost ter hoogte van het verschil. Indien al een voorschot is ontvangen dat hoger is dan de verwerkte subsidiebate, wordt het verschil in de balans opgenomen als een overlopende passiefpost.
Voorts zal de totale verwachte tegemoetkoming moeten worden toegerekend aan verschillende perioden. Hierbij zijn verschillende allocatiemethoden acceptabel, zoals het toerekenen aan de perioden op basis van de omvang van de loonkosten of het toerekenen aan de perioden op basis van de hoogte van de omzetdalingen.

De toelichting in de jaarrekening

Voor grote en middelgrote rechtspersonen (RJ-274) wordt de aard van de ontvangen tegemoetkoming uit hoofde van de NOW-regeling toegelicht. Hierbij wordt de omvang van de in de verslagperiode in de jaarrekening verwerkte tegemoetkoming vermeld, indien deze vermelding bijdraagt tot het inzicht dat de jaarrekening of tussentijdse bericht geeft. Tevens wordt de wijze vermeld waarop de tegemoetkoming in de jaarrekening is verwerkt
Voor kleine rechtspersonen is alléén de toelichting van de wijze waarop de tegemoetkoming in de jaarrekening is verwerkt een wettelijk vereiste (artikel 2:384 lid 5 BW). Een kleine rechtspersoon kan overwegen de overige bovengenoemde toelichtingen op te nemen.

Henk Mentink

Relevante regelgeving:
1. 2:385, lid 5 BW
2. RJ-274: ‘Overheidssubsidies’
3. RJk-B17: “Overheidssubsidies’
4. RJ-Uiting 2020-13: “Verslaggeving tegemoetkoming NOW-regeling”
5. RJ-Uiting 2021-4: Ontwerp-richtlijn 274 ‘Overheidssubsidies’ en ontwerp-richtlijn RJk B17 ‘Overheidssubsidies’