De Stichting van de Arbeid heeft in een brief van 10 mei de hoofdlijnen bekendgemaakt van de door de sociale partners overeengekomen private aanvulling op de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering. Door deze aanvulling wordt versobering van die uitkeringen (de kortere duur en verminderde opbouw) gerepareerd.

Om een en ander te regelen zal een aantal zogenoemde verzamel-cao’s worden opgesteld, die alleen een afspraak over de private aanvulling van WW en WGA zullen bevatten en waarbij cao-partijen zich vrijwillig kunnen aansluiten. Het uitgangspunt is dat niet aan de normale cao gebonden werkgever ook niet wordt gebonden aan (een van) de verzamel-cao’s, maar vrijwillige deelname aan een verzamel-cao is mogelijk.

De uitvoering van deze private regelingen zal worden ondergebracht bij Stichting Private Aanvulling WW en WGA (hierna PAWW), maar cao-partijen hebben de vrijheid om te kiezen voor een andere uitvoerder of het eigen risicodragerschap.

De financiering van het fonds zal op basis van het omslagstelsel geschieden en volledig worden gefinancierd door werknemersbijdragen die op het brutoloon in mindering komen en die niet op de werkgever (via hogere looneisen in cao-onderhandelingen) worden verhaald.

De werknemersbijdrage zal, anders dan de premies voor de wettelijke werknemersverzekeringen waar het SV-loon als grondslag geldt, worden berekend over het brutoloon inclusief vaste toeslagen. Voor het maximum premieloon wordt wel aangesloten bij het maximum dagloon zoals dat ook voor de wettelijke werknemersverzekeringen van toepassing is.

De raming van de premiepercentages voor de komende jaren is als volgt:

 

 

 

Alhoewel de percentages nog kunnen wijzigen staat al wel vast dat de premie niet hoger zal worden dan 0,75%.

Werknemers die op het moment dat de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid intreedt onder een verzamel-cao en dus de aanvullingsregeling vielen, hebben recht op een uitkering uit het fonds, ook al hebben de cao-partijen inmiddels besloten de deelname aan de verzamel-cao te beëindigen en de eerste uitkering plaatsvindt na beëindiging van die deelname.

Een addertje onder het gras is nog dat eventuele aanspraken van de werknemer niet 100% gegarandeerd kunnen worden. Het fonds heeft namelijk geen buffer en het fonds kan besluiten de uitkeringen te verlagen als dat nodig is. Dit zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als de cao-partijen besluiten hun aansluiting bij PAWW stop te zetten.