Het is ons de laatste weken opgevallen dat bij de voorbereiding van de inrichting van de rapportagemodellen voor de jaarrekening 2017 veel kantoren bezig zijn om het model dat zij voor de inrichtingsjaarrekening van de micro-bv gebruiken te heroverwegen.

Werd voor de jaarrekening 2016 in veel gevallen nog gekozen om voor de inrichtingsjaarrekening van de micro-bv onverkort het model van de kleine bv aan te houden, inmiddels krijgen wij steeds vaker de vraag of ook andere varianten tot de mogelijkheden behoren.

Naast de variant dat de inrichtingsjaarrekening beperkt wordt tot het wettelijk minimum zoals artikel 2:395a BW dat voorschrijft, is vooral de variant in trek waarin als toelichting op de jaarrekening alleen cijfermatige specificaties worden verstrekt van posten van de balans en de winst-en-verliesrekening en waarbij de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen achterwege worden gelaten, evenals de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen en vergelijkbare aanvullende informatie. Deze variant benoemen we hierna als de ‘micro-plus-variant’.

Hoewel het in eerste instantie vaktechnisch misschien als niet juist aanvoelt, is het voor de inrichtingsjaarrekening van de micro-bv toegestaan om vrijwillig meer informatie op te nemen dan het wettelijk vereiste minimum. De wet geeft in artikel 2:395a BW aan welke vrijstellingen er toegepast mogen worden. Minder informatie opnemen mag daardoor niet,  maar naar keuze meer informatie verstrekken is altijd toegestaan. De ‘micro-plus-variant’ is dus gewoon toepasbaar binnen het kader van Titel 9 Boek 2.

Wel geven wij het advies om, wanneer u van deze ‘micro-plus-variant’ gebruik wilt maken, hiervoor een verplichte kantoorstandaard vast te stellen. Op deze manier wordt deze variant van de inrichtingsjaarrekening van de micro-bv uniform ingericht, blijft de toepassing hiervan in de praktijk beheersbaar en wordt eventuele willekeur en cherry picking voorkomen. Geef daarbij voor de duidelijkheid ook in de (vrijwillige extra) toelichting aan dat er bij de inrichting van de jaarrekening voor gekozen is om vrijwillig extra informatie te verstrekken ten opzichte van het wettelijk vereiste minimum.

Ter afsluiting geven wij u nog de volgende attentiepunten mee die voor u van belang kunnen zijn:

  • Ingevolge artikel 2:398 lid 2 BW gaat de wet ervan uit dat wanneer het microregime van toepassing is, de jaarrekening van de micro-bv volgens het wettelijk vereiste minimum wordt ingericht, voor zover de algemene vergadering uiterlijk zes maanden na het begin van het boekjaar niet anders heeft besloten. Dit houdt in dat juridisch gezien voor de toepassing van de ‘micro-plus-variant’ een (tijdig) besluit van de aandeelhouders noodzakelijk is.
  • Voor de beoordeling of een bv kwalificeert als microrechtspersoon moeten ingevolge artikel 2:395a-2 BW ook de activa, netto-omzet en werknemers van groepsmaatschappijen worden meegeteld, die in de consolidatie zouden moeten worden betrokken ervan uitgaande dat de BV een geconsolideerde jaarrekening zou opmaken. Dit kan ertoe leiden dat een bv op grond van zijn groepsmaatschappijen toch niet als micro maar als kleine bv moet worden aangemerkt.
  • Zorg ervoor dat het kantoormodel voor de ‘micro-plus-variant’ in ieder geval voldoet aan het wettelijk vereiste minimum. Omdat het Besluit modellen jaarrekening voor de micro-bv niet van toepassing is moet de indeling van de balans en de winst-en-verliesrekening voldoen aan de indeling die bij de minimumeisen van de wet wordt aangegeven. Dit betekent bijvoorbeeld dat de post ‘Lonen’ uit de winst-en-verliesrekening zelf dient te blijken en dat het niet is toegestaan om in de winst-en-verliesrekening de lonen gesaldeerd met de sociale lasten en de pensioenlasten als totaalbedrag met de omschrijving ‘Personeelskosten’ op te nemen en het saldo in de toelichting naar componenten verder uit te splitsen. Een dergelijke werkwijze is ingevolge het modellenbesluit wel toegestaan voor de kleine bv.
  • Ongeacht welke extra informatie vrijwillig in de inrichtingsjaarrekening van de micro-bv is opgenomen, kan voor de publicatiestukken van de micro-bv worden volstaan met de ingevolge artikel 2:395a lid 8 beperkte balans.