Op 9 april jl. is het concept-wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans ten behoeve van een internetconsultatie gepubliceerd. Een opsomming van de maatregelen leest u in dit nieuwsbericht.

Het is nog vroeg dag maar toch worden hierna alvast enkele verstrekkende maatregelen nader toegelicht.

Voor payrollwerknemers gaan alle arbeidsvoorwaarden van de inlener gelden (behalve pensioen). De inlener krijgt de verplichting deze arbeidsvoorwaarden voor de terbeschikkingstelling aan de werknemer en het payrollbureau te melden. De uitgebreide ketenregeling (6 contracten in 4 jaren) wordt uitgesloten voor payrolling, en de bijzondere bepalingen die gelden voor uitzendovereenkomsten (zoals het uitzendbeding) mogen niet meer worden gehanteerd voor payrolling (dit geldt ook binnen concernverband).

Werkgevers moeten een oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren (kortere termijn bij cao mogelijk) informeren over de tijdstippen waarop het werk moet worden verricht en deze werknemer krijgt een opzegtermijn van slechts 4 dagen (i.p.v. bijvoorbeeld 1 maand). Bij een oproep binnen die termijn hoeft de werknemer niet te verschijnen en bij intrekking van de oproep binnen de 4 dagentermijn is loon verschuldigd over de afgezegde arbeidstijd.

Ook wordt een nieuwe berekeningswijze voor de transitievergoeding voorgesteld; 1/3 maandsalaris per jaar (de verhoging na 10 jaren verdwijnt) en de feitelijke arbeidsduur (i.p.v. berekening per vol halfjaar) wordt van belang. Een belangrijke wijziging is tevens dat vanaf de 1e dag van de arbeidsovereenkomst recht bestaat op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd!

De beoogde ingangsdatum van het voorstel is 1 januari 2020 en veel van de voorgestelde maatregelen zullen onmiddellijk werking hebben. Voor de nieuwe wijze van berekening van de transitievergoeding wordt daarbij bijvoorbeeld aangesloten bij de datum van de start van de ontbindingsprocedure van de arbeidsovereenkomst (of einddatum tijdelijk contract). Op 1 januari 2020 eindigt overigens de huidige overbruggingsregeling in de transitievergoeding voor kleine werkgevers inhoudende dat dienstjaren voor mei 2013 niet meetellen en wordt beoogd een compensatieregeling in te voeren voor de transvergoeding die verschuldigd is bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering (of ziekte) van de ondernemer.

Vanaf nu kan c.q. moet dus al rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen van de aangekondigde maatregelen. Onderzoek naar die gevolgen bij bijvoorbeeld het aangaan van of verlengen van tijdelijke arbeidscontracten loont de moeite.

De einddatum van de internetconsultatie eindigt op 7 mei 2018. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen van de behandeling van het wetsvoorstel en zullen binnenkort berichten over de afschaffing van de sectorale premieheffing voor de WW en introductie van premiedifferentiatie naar de aard van het arbeidscontract; ook een ingrijpende wijziging waarin dit wetsvoorstel voorziet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Mirjam M. van de Langerijt (m.langerijt@fullfinance.nl).