MDR, toch nog een keer …

In dit eerder verschenen artikel heb ik aangegeven dat de Belastingdienst in een Leidraad de MDR-wetgeving uiteen heeft gezet. Ingevolge de MDR-wetgeving (mandatory disclosure richtlijn) moeten grensoverschrijdende constructies die voldoen aan een van de genoemde ‘wezenskenmerken’ worden gemeld aan de Belastingdienst. Voor een specifiek aantal wezenskenmerken geldt dat tevens sprake moet zijn van het voldoen aan de main-benefittest (het behalen van belastingvoordeel is het belangrijkste element of een van de belangrijkste elementen van de constructie).

De Leidraad geeft per wezenskenmerk in voorbeelden aan of sprake is van een wel of niet meldingsplichtige constructie.

Het lijkt soms een ‘ver van mijn bed’-verhaal (deze problematiek speelt vast niet bij mijn klanten), maar toch kun je met de MDR-wetgeving in aanraking komen.

Ter illustratie neem ik je mee naar voorbeeld 7 uit de Leidraad dat een toelichting geeft op wezenskenmerk B2 (een constructie die tot gevolg heeft dat inkomsten worden omgezet in vermogen, schenkingen of andere inkomstencategorieën die lager worden belast of van belasting worden vrijgesteld). Een situatie die zich kan voordoen in bijvoorbeeld de agrarische sector of de bouw.

Voorbeeld 7:

Een in het buitenland gevestigde vennootschap heeft werknemers in dienst. De werknemers van die vennootschap verrichten in Nederland werkzaamheden, op basis van een overeenkomst van opdracht met een Nederlandse vennootschap. Contractueel bezien is de Nederlandse vennootschap de opdrachtgever, maar in de praktijk functioneert de Nederlandse vennootschap als werkgever. De intermediair (lees: degene die deze constructie heeft bedacht, opgezet etc.) meent dat vanwege de overeenkomst van opdracht de constructie tot een belastingbesparing leidt, omdat in het buitenland de belastingdruk op het loon van de werknemers lager is in vergelijking met Nederland.

De omzetting van loon naar resultaat (dan wel winst) voldoet dan aan de omschrijving van wezenskenmerk B2, en ook aan de main-benefittest (het behalen van een belastingvoordeel) wordt voldaan en deze opzet zou dus gemeld moeten worden door i.c. deze intermediair.

Wat nu als jij voor de Nederlandse vennootschap de jaarrekening samenstelt en uit dien hoofde wellicht wel als hulpintermediair kwalificeert? Als de intermediair al een melding heeft gedaan aan de buitenlandse belastingdienst (en je kunt beschikken over het meldingsnummer) hoef je als hulpintermediair niet nog een keer te melden. Als dat niet het geval is, wordt het toch een lastige discussie. Ben je van mening dat je geen hulpintermediair bent (omdat je geen verstrekker bent van hulp, bijstand of advies met betrekking tot het bedenken, aanbieden, opzetten e.d. van de constructie), dan zou – bij afwezigheid van een (hulp-)intermediair de ‘relevante belastingplichtige’ deze constructie wellicht zelf dienen te melden (oftewel jouw klant in Nederland).

Het voorbeeld geeft aan dat in de casus ‘de Nederlandse vennootschap als werkgever functioneert’. Als jij van mening bent dat dat inderdaad het geval zou kunnen zijn, kun je je bedenkingen hebben bij deze constructie en snap je zelf dat een overeenkomst van opdracht het niet houdt en er loonbelasting in Nederland afgedragen zou moeten worden (nog afgezien van de gevolgen die er bestaan vanuit de inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid, uit de WAS (wet aanpak schijnconstructie) en de WML (wet op het minimumloon). Tja en wat doe je dan als accountant?

Mogelijkerwijs bestaat de ‘constructie’ al geruime tijd (in elk geval voor 25 juni 2018) en bestaat er uit dien hoofde geen meldingsplicht voor de MDR. Immers alleen grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap in implementatie is gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 moesten alsnog (en wel voor 28 februari jl.) worden gemeld. Maar wat dan met al die andere meldingsplichten zoals die van de Wwft en de NV NOCLAR?

Er zijn natuurlijk ook minder duidelijke opzetjes. De hele zzp-discussie, de wet DBA en ook de rechtspraak geeft aan dat er veel discussie bestaat of sprake is van een dienstverband met alle fiscale en civielrechtelijke consequenties van dien. Wijsheid toegewenst. Verlies in elk geval de MDR niet uit het oog!

Geïnteresseerd in de MDR-problematiek of behoefte om er meer over te weten te komen? Neem dan contact op met Sandra Twigt (s.twigt@fullfinance.nl) of 055-3559979.