Op 9 maart 2018 is een nieuw verzamelbesluit aanmerkelijk belang verschenen met in onderdeel 4.9 een ‘verduidelijking’ over de aanvang van de termijn waarbinnen verdeling van aandelen uit een huwelijksgemeenschap moet plaatsvinden. Voor de praktijk is dit een welkome ontwikkeling!

Als aandelen in een huwelijksgemeenschap vallen en worden verdeeld is het mogelijk om de aanmerkelijkbelangclaim door te schuiven (artikel 4.17 Wet IB). Voorwaarde is dat deze verdeling van de huwelijksgemeenschap binnen twee jaar na de ontbinding daarvan heeft plaatsgevonden. Aan een te late verdeling verbindt de wet fatale gevolgen (afrekenen over het aanmerkelijk belang). Slechts in uitzonderingsgevallen wordt verlenging van de termijn toegestaan.

Ontbinding huwelijksgemeenschap

Sinds 1 januari 2012 wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden op het moment dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend (en niet zoals voordien gold, op het moment dat de echtscheiding wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand). Vaak wordt ook vergeten dat aandelen vanuit de huwelijksgemeenschap moeten worden verdeeld (ook als de aandelen op naam van een van beide partners staan) en juridisch moeten worden geleverd (via een notariële akte). Door de combinatie van de eerder gestarte termijn en de verplichte leveringshandelingen ontstaan in de praktijk de nodige ‘uitdagingen’.

Het nieuwe aanmerkelijkbelangbesluit meldt in onderdeel 4.9 dat ook een economische benadering mogelijk is en dat als tijdstip van verdeling van de huwelijksgemeenschap kan gelden het moment waarop er wilsovereenstemming is (moment van wederzijdse instemming over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en dat partners het eens zijn geworden over de financiële consequenties die de verdeling van de goederen voor hen heeft). Dit is dan bijvoorbeeld het moment van ondertekening van een echtscheidingsconvenant of een vaststellingsovereenkomst, waarin de wilsovereenstemming van de voormalig echtelieden duidelijk is vastgelegd.

Een ‘verduidelijking’ die voor de ‘uitdagingen’ in de praktijk een welkome oplossing kan bieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fiscalisten.