In de vakantieperiode komt er meestal weinig nieuws van de Haagse- en belastingdienstburelen. Toch zijn er enkele ontwikkelingen te melden.

  • Het wetsvoorstel dat voorziet in een compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is op 10 juli aangenomen door de Eerste Kamer. Het besluit tot inwerkingtreding is nog niet gepubliceerd. Eerder is gecommuniceerd dat de compensatie met ingang van 1 april 2020 kan worden aangevraagd.
  • In onze nieuwsbrief van 12 juli jl. kwam de onduidelijkheid voor de toekomst van de subsidie Praktijkleren aan de orde. Inmiddels is bekendgeworden dat de subsidie zal worden gecontinueerd in 2019 en dat de exacte invulling daarvan op Prinsjesdag bekend zal worden gemaakt.
  • Uit de evaluatie van de Wet uitwerking Autobrief II blijkt dat er op korte termijn geen wijzigingen in de bijtelling van de auto van de zaak zijn te verwachten. Medio 2019 worden plannen voor de autobelastingen voor de periode na 2020 verwacht.
  • De 1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 (en de verbeterde versie daarvan) is verschenen. Daarin wordt o.a. de wijziging in de toepassing van het belastingdeel van de heffingskortingen voor (niet-) inwoners van Nederland voor de heffing van loonbelasting behandeld. Afhankelijk van het woonland (NL/EU & EER/overige landen) mag de arbeids- en/of de overige heffingskorting(en) worden toegepast. De huidige loonbelastingtabellen worden daartoe onderverdeeld in 3 aparte tabellen; 1 voor elke categorie. De belastingdienst heeft aangekondigd dat de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen ter vergemakkelijking van de indeling van de werknemers zal worden aangepast. Een kritische blik op de door de werknemer aangegeven (fiscale) woonplaats lijkt aan te bevelen. Naheffing als gevolg van een onjuiste vaststelling van de woonplaats blijft immers alleen achterwege als de werkgever zijn beoordeling, in alle redelijkheid, heeft gebaseerd op alle hem bekende feiten en omstandigheden, waaronder de verklaring van de werknemer omtrent zijn woonplaats.
  • Niet vergeten: er resteren nog 5 weken tijd om de aanvraag voor de compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, in te dienen. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober.