NOW en TVL: aandacht gevraagd!

In de afgelopen tijd hebben wij meermaals artikelen gedeeld over de NOW en TVL subsidies. De regelgeving is nieuw en soms wordt pijnlijk duidelijk dat deze (met goede bedoelingen) onder tijdsdruk tot stand is gekomen. In dit artikel willen wij de regelingen graag onder de aandacht brengen. Deels omdat er inhoudelijk belangrijke aandachtspunten zijn (lees bijvoorbeeld het artikel over de TVL en de NOW), maar zeker ook omdat wij merken dat er nog veel werk verricht moet worden. Gelukkig kunnen wij helpen het werk efficiënter op te zetten, zie dit artikel over hoe data-analyse ondersteunt.

In dit artikel willen wij een tweetal inhoudelijk punten benoemen.

Verwerking in de jaarrekening

Ultimo verslagperiode wordt een NOW of TVL-bate over de verstreken maanden opgenomen, indien en voor zover er redelijke zekerheid is dat de rechtspersoon aan de gestelde voorwaarden zal voldoen en de tegemoetkoming daadwerkelijk zal verkrijgen. Het is daarbij nodig om te beoordelen of het redelijk zeker is dat de verwachte omzetdaling ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.

In praktijkhandreiking 1147 van de NBA komt dit uitgebreid aan de orde. Er zijn diverse scenario’s beschreven inzake vraagstukken die met FAQ’s op de website van de NBA zijn beantwoord. Er zijn vragen die nog niet zijn beantwoord. Hierdoor is er in sommige gevallen nog onzekerheid over de verwerking.

Van de accountant wordt bij het controleren of samenstellen van de jaarrekening verwacht dat er een onderbouwd standpunt wordt ingenomen (wat gedocumenteerd in het dossier wordt opgenomen), zeker als er sprake is van materiële subsidiebedragen.

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen

Bij 4415N en 4416N (aan assurance verwante opdrachten bij NOW, respectievelijk TVL) is een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) voorgeschreven. De OKB-er moet onafhankelijk zijn.

In plaats van de OKB, zo wordt in 4415N en 4416N aangegeven, kan een andere maatregel genomen worden die minstens zo effectief is. Er is echter niet aangegeven wat dat zou kunnen zijn.

Ons advies is een OKB te laten uitvoeren of te kiezen voor een vorm van coaching waarbij een deskundige derde (niet betrokken bij de opdrachtuitvoering) tijdens de opdracht meekijkt, eventueel in combinatie met consultatie op complexe onderdelen. Inmiddels hebben wij de nodige ervaring opgedaan met het uitvoeren van OKB’s bij dergelijke opdrachten. Daaruit blijkt dat dit grote toegevoegde waarde heeft, zeker omdat verbeterpunten worden gesignaleerd die meegenomen kunnen worden bij de volgende opdrachten.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel of wil je een OKB of coaching laten uitvoeren, neem dan contact op met mij of een van mijn collega’s. Wij helpen graag.

Yahya Latif RA