Hebt u cliënten in uw portefeuille die tot 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA waren en per die datum onbedoeld weer terug moesten keren naar het publieke stelsel (UWV)?

Dan is actie geboden want alleen deze werkgevers krijgen eenmalig de kans om weer eigenrisicodrager (hierna ERD) te worden, zonder dat zij aan alle wettelijke vereisten voor een dergelijke terugkeer te hoeven voldoen.

Met ingang van 1 januari 2017 is de WGA-premie uitgebreid met het risico voor het flexibele personeel. Door die uitbreiding van het risico moesten de werkgevers die tot en met 2016 al ERD waren een nieuwe garantieverklaring overleggen, als zij na 1 januari 2017 ERD wilden blijven. Al medio 2016 bleek dat verzekeraars daaraan niet tijdig konden voldoen met als gevolg dat deze werkgevers/garantstellers een termijnverlenging (tot 31 december 2016) werd gegund.

Ondanks die termijnverlenging en afspraken tussen verzekeraars en de belastingdienst over de te volgen procedure, is het proces toch niet helemaal soepel verlopen. Gebleken is dat verzekeraars in een aantal gevallen per abuis geen nieuwe garantieverklaring aan de belastingdienst hebben gestuurd ondanks dat de werkgever had aangegeven ERD te willen blijven. Het gevolg was dat deze werkgevers onbedoeld moesten terugkeren naar het publieke bestel. Helemaal vervelend was dat zij (door veranderingen in de wetgeving) bovendien gedurende 3 jaren in het publieke bestel moesten blijven.

Aan deze groep werkgevers wordt nu eenmalig de mogelijkheid geboden om toch weer (binnen de genoemde 3 jaarstermijn) ERD te worden en wel per 1 juli 2018. Een voorwaarde om voor deze regeling in aanmerking te komen is dat de werkgever tijdig moet hebben aangegeven aan verzekeraar dan wel tussenpersoon ERD te willen blijven vanaf 1 januari 2017.

Het Verbond van Verzekeraars zal een lijst opstellen met de betreffende werkgevers en zal door deze te overleggen aan de belastingdienst formeel verklaren dat deze werkgevers ‘tijdig’ hebben aangegeven per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor het gehele WGA-risico te willen blijven. Werkgevers kunnen controleren of zij op deze lijst zijn opgenomen, of aangeven opgenomen te willen worden door uiterlijk tot 15 december 2017 contact op te nemen via reparatieregeling.wga@verzekeraars.nl.

Dit ontslaat de werkgever echter niet van de verantwoordelijkheid om conform de reguliere procedure, met inachtneming van de reguliere deadline, een nieuwe aanvraag voor het eigenrisicodragerschap (inclusief garantieverklaring) per 1 juli 2018 in te dienen. Bovendien moet de werkgever bij die aanvraag zelf aantonen dat hij tijdig bij de verzekeraar, bank of intermediair heeft aangegeven om per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te willen blijven, en aannemelijk maken dat het niet aan hemzelf te wijten is dat de garantie niet uiterlijk op 31 december 2016 aan de belastingdienst is overgelegd.

Het bovenstaande is gebaseerd op een toezegging van de minister van Sociale Zaken en zal worden geregeld in het op dit moment aanhangige wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Mirjam van de Langerijt.