In onze nieuwsbrief van 8 maart 2018 hebben wij u geïnformeerd over een belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie d.d. 22 februari 2018 over het Nederlandse fiscale-eenheidsregime. De aangekondigde reparatiewetgeving met terugwerkende kracht heeft voor veel commotie gezorgd. Inmiddels zijn er twee nieuwe series van Kamervragen beantwoord, waarbij o.a. is aangegeven dat er voor het mkb een tijdelijke overgangsmaatregel wordt getroffen.

In de beantwoording van de eerste serie Kamervragen is aangegeven dat er ongeveer 100.000 fiscale eenheden (moedermaatschappijen) bestaan met ongeveer 200.000 gevoegde dochters (in het jaar 2015). Het totale aantal vennootschappen dat met reparatiewetgeving te maken krijgt is dus ongeveer 300.000. De budgettaire gevolgen worden onderzocht en staatssecretaris van Financiën Snel geeft aan dat de reparatie geen eenvoudige opgaaf is en tijd zal vergen.

Bij de beantwoording van de tweede serie Kamervragen geeft Snel aan dat elke fiscale eenheid moet nagaan of de aangekondigde reparatiemaatregelen gevolgen zullen hebben. Belangrijkste is echter de tijdelijke overgangsbepaling voor het mkb. Deze luidt samengevat als volgt.

Als sprake is van een op 25 oktober 2017, 11.00 u. bestaande schuld, verschuldigd aan een verbonden lichaam en verband houdend met een zogenaamde besmette rechtshandeling die vóór genoemde datum heeft plaatsgevonden, vinden de spoedreparatiemaatregelen geen toepassing. Daarbij geldt wel als aanvullende beperking dat de rente op alle schulden tezamen € 100.000 (per 12 maanden) niet mag overschrijden. Is dat wel het geval, geldt de renteaftrekbeperking voor alle renten, dus ook voor de eerste € 100.000. Als de inspecteur aannemelijk maakt dat aan de schuld geen zakelijke overwegingen ten grondslag liggen, geldt de overgangsmaatregel evenmin. De regeling geldt vooralsnog tot en met 31 december 2018.

Volgens de RB is dit een welkome tegemoetkoming voor de mkb-praktijk. Nu is het wachten op de wijze waarop de spoedreparatiemaatregelen worden vormgegeven (tweede kwartaal van 2018) en de herziening van het fiscale-eenheidsregime. Wij houden u op de hoogte.