Inleiding

Op 25 juli 2018 is de aangepaste Wwft als nieuwe wetgeving geïntroduceerd. Ten opzichte van de oude wetgeving zijn een aanzienlijk aantal wijzigingen opgetreden. Een belangrijke wijziging die van toepassing zal zijn op de dagelijkse werkzaamheden in uw praktijk, is de gewijzigde definitie van de Politically Exposed Person (hierna PEP), die in het onderstaande nader wordt behandeld.

Een andere belangrijke wijziging voor uw dagelijkse praktijk (waarop in dit artikel niet wordt ingegaan) is dat het risicoprofiel van uw client dient te worden bepaald op basis van risicofactoren die verband houden met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden. Dit houdt in dat u de eerder bepaalde risicoprofielen moet herzien. Ten aanzien van de veranderde wijze om het risicoprofiel te bepalen en de naar aanleiding daarvan uit te voeren werkzaamheden, heeft het Bureau Financieel Toezicht (belast met toezicht op accountants), in een leidraad van 24 oktober 2018, duidelijke voorbeelden gegeven hoe hiermee moet worden omgegaan.

Definitie PEP

Politiek prominente personen zijn op grond van de Wwft 2018 in elk geval:

 1. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
 2. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 3. lid van het bestuur van een politieke partij;
 4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
 5. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
 6. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
 7. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 8. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Gemeenteraadsleden en wethouders alsmede middelbare of lagere functionarissen kwalificeren niet als PEP. Onduidelijk is vooralsnog of onder politieke partijen ook lokale politieke partijen vallen. Tevens is de definitie van hoge officieren vooralsnog onduidelijk.

Veranderingen

Onderscheid binnenlandse en buitenlandse PEP vervallen.

Allereerst is het voormalige onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse PEP’s vervallen. Het is dus geen eis meer om over een buitenlands paspoort te beschikken of in het buitenland woonachtig te zijn, alvorens men voor de kwalificatie PEP in aanmerking komt.

Uitgebreide kring van de PEP

Binnen de naaste familie van uw klant kan ook een PEP aanwezig zijn, waardoor u aanvullende werkzaamheden voor uw klant dient uit te gaan voeren (zie hierna).

Op grond van de Wwft 2018 zijn als familielid van een PEP aan te merken:

 • de echtgeno(o)t(e) van een politiek prominente persoon of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgeno(o)t(e) van een politiek prominente persoon wordt aangemerkt;
 • een kind van een politiek prominente persoon, de echtgeno(o)t(e) van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgeno(o)t(e) van dat kind wordt aangemerkt;
 • de ouder van een politiek prominente persoon.

Uw klant kan voorts zogenaamd een naast-geassocieerde zijn, waardoor u eveneens aanvullende werkzaamheden voor uw klant dient uit te gaan voeren (zie hierna).

Op grond van de Wwft 2018 zijn als naast-geassocieerden van een PEP aan te merken:

 1. een natuurlijk persoon van wie bekend is dat deze met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of van een juridische constructie, of die met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;
 2. een natuurlijk persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek prominente persoon.

De status van een politiek prominente persoon vervalt als een persoon één jaar of langer geen publieke functie meer heeft verricht

Gevolgen voor de werkzaamheden

Allereerst zult u moeten vaststellen wat de gevolgen zijn van de gewijzigde PEP-definitie voor uw klant. Immers de functies van bijvoorbeeld de familie van uw klant in de eerste lijn zijn waarschijnlijk veelal niet bij uw bekend.

Dit kunt u doen door uw klant een PEP-verklaring te laten tekenen waarin voormelde zaken zijn opgenomen. Een optie is ook dit in de LOR op te laten nemen, een internet search te doen of gebruik te maken van commerciële partijen die pretenderen deze kennis in huis te hebben.

Indien voormelde functies van toepassing zijn, zal door u de bron van het vermogen van uw zakelijke relatie moeten worden vastgesteld. Tevens moet u doorlopend een verscherpte controle uitoefenen op deze zakelijke relatie.