Van de niet-OOB-kantoren neemt inmiddels 84% deel aan de Monitor waarin de voortgang van de invoering van de maatregelen van het 53 puntenplan In het publiek belang wordt gevolgd. Van de kantoren die deelnemen ligt, blijkens de Monitor, 59% op schema en bedraagt de totale voortgang van de deelnemers 37% (stand per 7 juni 2017). Er is dus voor de deelnemende kantoren nog genoeg werk aan de winkel !

Van een aantal maatregelen zal de daadwerkelijke invoering in de praktijk verder gevorderd zijn dan wat de Monitor laat zien. Denk bijvoorbeeld aan maatregel 4.4.1 waarin van de accountant gevraagd wordt doorlopend te voldoen aan de verplichting om in voorkomende gevallen (vermoedens van) fraude te melden bij de bevoegde opsporingsinstanties. De voortgang van deze maatregel is volgens de Monitor slechts ruim 40%, ondanks het feit dat het hier alleen gaat om de naleving van reeds langer bestaande regelgeving.

Ook voor wat betreft andere maatregelen zijn er vergelijkbare ‘quick wins’ te vinden. Denk onder andere aan de volgende maatregelen, waarvan de voortgang volgens de Monitor rond de 60% schommelt, maar waarvan de daadwerkelijke voortgang (aanzienlijk) verder gevorderd zal zijn:

2.1.1  Het bestuur toetst aantoonbaar of het voldoet aan de vereisten van Wta en Bta

4.1.1  Bij alle nieuwe opdrachten is de opdracht aantoonbaar verleend door het hoogste relevante toezichtorgaan (ava) of bestuursorgaan c.q. de dga van de te controleren organisatie

9.1.1 De accountantsorganisatie bepaalt wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen

9.1.2 De accountantsorganisatie werkt aantoonbaar mee aan het proces van self assessment via de Monitor en bepaalt wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van de kantoorspecifieke informatie in de Monitor.

De eerstvolgende ‘vervaldatum’ van een aantal maatregelen, 1 juli a.s., is al in zicht. Loop de Monitor voor die datum kritisch door en zorg ervoor dat de hiervoor genoemde quick wins, evenals de andere maatregelen die u al hebt doorgevoerd, up-to-date zijn.

Wilt u weten welke maatregelen per 1 juli a.s. vervallen, lees dan hier verder.