Op 1 september 2017 treedt het sociaal-zekerheidsverdrag met China in werking. Vanuit Nederland naar China uitgezonden werknemers (en onder voorwaarden hun gezinsleden) kunnen op basis van het verdrag gedurende 5 jaar sociaal verzekerd blijven in Nederland. Maar let op, het verdrag geldt niet voor alle sociale verzekeringen; alleen voor de AOW, ANW en WW en niet voor de WLZ, Zvw, WIA, ZW en AKW.

Voor werknemers die al vóór inwerkingtreding van het verdrag zijn uitgezonden naar China is een overgangsregeling getroffen. Ook zij kunnen vanaf 1 september 2017 weer gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd zijn (eveneens gedurende 5 jaar vanaf genoemde datum). Om hiervoor in aanmerking te komen moet de A1-verklaring (afgegeven door de Sociale verzekeringsbank) vóór 1 maart 2018 worden ingediend bij de Chinese autoriteiten. Voor nieuwe uitzendingen moet de A1-verklaring binnen zes maanden na de start van de uitzending worden overgelegd aan de Chinese instantie om er zeker van te zijn dat de verklaring vanaf het begin van de detachering werking heeft. Vraag de detacheringsverklaring dus tijdig aan.

Hierboven is de situatie beschreven voor naar China uitgezonden werknemers maar het verdrag en de overgangsregeling gelden uiteraard ook voor naar Nederland gedetacheerde werknemers uit China. Door de gedeeltelijke premievrijstelling voor zowel de volks- als de werknemersverzekeringen in Nederland verdient de verwerking in de Nederlandse salarisadministratie van deze werknemers extra aandacht. Bovendien moet bij de berekening van het Nederlandse fiscale loon mogelijk rekening worden gehouden met in China verschuldigde premies conform het besluit inzake de fiscale kwalificaties van buitenlandse SV-stelsels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Mirjam van de Langerijt (m.langerijt@fullfinance.nl of 055 – 355 99 97).