Eind vorig jaar boekte pensioenfonds voor de uitzendbranche (hierna StiPP) een overwinning in de zaak Care4Care.

In die zaak bepaalde de Hoge Raad dat voor het aannemen van een uitzendovereenkomst niet van belang is of het uitzendbureau een allocatiefunctie vervult. Uit de tekst van artikel 7:690 BW volgt dat alle arbeidsovereenkomsten, waarbij de werknemer door de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die derde, uitzendovereenkomsten zijn.

Onlangs boog Hof Amsterdam zich over een kwestie waarin 4 partijen betrokken waren; de werknemer werd aangetrokken door een werving & selectiebureau, verloond door een payrollbureau (=de werkgever) en tewerkgesteld bij een eindklant.

De kernvraag in deze zaak is of ook sprake is van uitzenden indien de opdracht niet rechtstreeks door de inlener aan de werkgever wordt verstrekt maar aan een tussengeschakeld bureau, terwijl de werknemer wel rechtstreeks door de werkgever bij de inlener wordt geplaatst.

De werkgever betoogde dat de eindklant de derde is in de definitie; nu er geen contract tussen de werkgever en de eindklant bestond werd, volgens de werkgever, niet voldaan aan de definitie van de uitzendovereenkomst.

Het hof besliste anders en merkte het werving & selectiebureau aan als de derde in de definitie en interpreteert bovendien de contractuele afspraken tussen de werkgever en het werving & selectiebureau zó dat dit bureau leiding en toezicht kon uitoefenen over de werknemer. Dat geen gebruik werd gemaakt van dit recht doet niet ter zake.

Het hof concludeert dat aan alle elementen van de uitzendovereenkomst is voldaan. De werkgever viel daarmee onder de werkingssfeer van StiPP en moest alsnog de niet betaalde pensioenpremies over vier jaren aan StiPP betalen.

Ook de stelling van de werkgever dat zij tijdig een melding van betalingsonmacht heeft gedaan bij StiPP baat de werkgever niet. Uiteraard kan dat nog wel een rol spelen bij de vraag of de bestuurders van de werkgever aansprakelijk zijn, mocht de vordering van StiPP onbetaald blijven.

Wij sluiten niet uit dat de werkgever, gezien het financieel belang, in cassatie gaat en houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.