Full•Finance Consultants kan strategievorming zowel procesmatig begeleiden als hiervoor inhoudelijke input leveren. De procesmatige begeleiding bestaat uit het aanreiken van (werk)methoden, zoals het businesscanvasmodel, workshopbegeleiding e.d.

Op inhoudelijk gebied brengen wij kennis en ervaring in over ontwikkelingen, de accountancymarkt, gevolgen van de ontwikkelingen en mogelijke keuzes voor accountantskantoren op het gebied van klanten, marktbewerking, processen (Lean), ict, organisatie, samenwerking en personeel. Onze consultants fungeren daarbij als spiegel en sparringpartner. Zij kunnen waar nodig een beroep doen op de specialistische kennis van collega’s.

Voorbeeld:

Twee kantoren overwegen te fuseren. Het ene kantoor is nu een administratiekantoor; het andere een accountantskantoor. Onze strategieconsultant heeft het fusieproces begeleid en een van onze accountants heeft op vaktechnisch niveau gespard met de eigenaren over de vraag om als fusie-organisatie accountantskantoor dan wel administratiekantoor te worden.

We starten het proces van strategievorming met een bijeenkomst over actuele marktontwikkelingen, maatschappelijke, economische en ict-ontwikkelingen. Vele onderwerpen passeren dan de revue. We praten met vennoten over de betekenis van deze ontwikkelingen voor het kantoor en de mogelijke keuzen. Soms kan de dynamiek in het vennotenteam bepalend en/of belemmerend zijn in het traject van strategievorming. Ir. Tonny Dirkx kan de teamdynamiek in kaart brengen op basis van afzonderlijke assessments van en gesprekken met de vennoten. Hiertoe wordt de DISC-test gebruikt.

Bij het definiëren van de strategie stellen wij de vragen “Wat maakt uw kantoor écht onderscheidend in de markt?” en “Wat vraagt een klant van u?” Desgewenst organiseren we samen met u een klantenpanel.

Op basis van gesprekken met u, de antwoorden van klanten en onze visie op de markt gaan we aan de slag met keuzes en het implementatieplan voor het kantoor. Veelal leidt de implementatie van de strategie tot bijvoorbeeld veranderingen in:
• aangeboden producten of diensten;
• wijze van marktbenadering en relatiebeheer;
• tarifering en prijsstelling van producten;
• wijze van leidinggeven;
• samenstelling en competenties van medewerkers;
• keuze en inrichting van geautomatiseerde ondersteuning.

In overleg met het accountantskantoor bepalen we gezamenlijk de rol van het kantoor en van onze consultants in het implementatietraject.

Uiteraard kan de strategievorming ook leiden tot verkoop, fusie- en/of overnamevraagstukken en/of de wens om opvolgers/toetreders te zoeken. Lees hier meer over onze collega’s van F&O.

Een klantenpanel is een bijeenkomst met 15 tot 20 zogenaamde A-klanten van een accountantskantoor. Dit zijn klanten die passen bij de unieke aspecten van het accountantskantoor en zijn dienstverlening. Dat zijn zowel belevings- en gevoelsaspecten, als harde, zakelijke, meetbare aspecten.

De klanten krijgen nadat zij persoonlijk door het accountantskantoor zijn uitgenodigd, een schriftelijke uitnodiging met een korte vragenlijst toegestuurd.

De vragen zijn:

  • Over welke drie zaken bent u het meest tevreden als het gaat over de dienstverlening van het accountantskantoor?
  • Welke zaken en ontwikkelingen houden u het meeste bezig in relatie tot uw onderneming?

Reacties van klanten komen binnen bij Full•Finance en worden uitgewerkt in thema’s. De thema’s en de werkwijze tijdens het klantenpanel worden door Full•Finance met het kantoor voorbesproken. Daarna vindt het klantenpanel plaats. De klanten gaan dan rondom de geformuleerde thema’s onder begeleiding van Full•Finance en medewerkers van het accountantskantoor aan de slag met de vraag op welke wijze het accountantskantoor hen nog beter kan ondersteunen en hoe het accountantskantoor de toegevoegde waarde voor klanten kan vergroten. Met andere woorden: de klanten zijn (mede) bepalend voor de strategische keuzes rondom producten, diensten, ondersteuning en marktbewerking van het accountantskantoor.

Full•Finance legt de hele bijeenkomst schriftelijk vast. De resultaten worden besproken waarna het kantoor een implementatieplan kan maken voor de wijze waarop een en ander geïmplementeerd wordt in de organisatie. Uiteraard kan Full•Finance daarbij ondersteuning bieden.

DISC

Inzicht in ons gedrag, in hoe we iets doen en waarom we iets doen helpt ons om onze talenten en kwaliteiten beter te benutten. Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we effectiever kunnen zijn, bijvoorbeeld in contact met collega’s en klanten.

Waarom is de ene accountant een uitstekende adviseur, terwijl de ander graag op kantoor dingen uitzoekt? Maar ook: waarom laat de ene klant graag zoveel mogelijk aan jou over, terwijl de ander zijn ideeën tegen je aanhoudt om daar vervolgens zelf over te beslissen? En waarom stel je je bij de ene klant het best prikkelend en enthousiast op, terwijl een ander zich door zo’n houding overdonderd zal voelen?

Met deze (zelf)kennis werk je prettiger en bereik je betere resultaten. Wanneer een vennotenteam als geheel de vennotenanalyse doet, levert het naast inzicht in het eigen gedrag inzicht op in de teamsamenwerking, -dynamiek, sterke punten en potentiële valkuilen.

Waarom draait het ene team gesmeerd en is bij het andere de sfeer om te snijden? Waarom zet de ene collega vaak meteen de hakken in het zand, vervalt de ander in zwijgen en begint een derde te kwispelen zodra zich een verandering aandient? Waarom kunnen we van de een heel veel hebben, terwijl dezelfde opmerking van de ander ervoor zorgt dat het bloed ons direct naar het hoofd stijgt?

De vennotenanalyse/DISC start met een online test die de kandidaat achter zijn/haar computer (thuis) kan maken. Aansluitend vindt binnen een tot twee weken een gesprek plaats waarbij de rapportage wordt overhandigd en deze wordt besproken en toegelicht. In de gesprekken kan eveneens gevraagd worden naar ieders persoonlijke kijk op de ontwikkeling van de organisatie, de eigen ontwikkeling, de teamsamenwerking en dergelijke.

Bij Full•Finance zijn ir. Tonny Dirkx en Jan Wietsma AA DISC-gecertificeerd.

Full-Finance7

Lean is een beproefde methode voor het optimaliseren van processen. Lean is in zijn meest vergaande vorm een manier van werken gericht op het continu verbeteren en continu streven naar perfectie. Lean stelt de interne en/of externe klant centraal en is gefocust op toegevoegde waarde voor de klant. Het gaat daarbij om het elimineren van verspillingen of activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant. Lean heeft zich in de afgelopen periode ook bewezen in de accountancy als methode om processen beter, sneller en efficiënter in te richten.

Zoals gezegd gaat het bij Lean onder andere over het elimineren van verspillingen. In de methode zijn 8 typen verspillingen voorgedefinieerd. Een voorbeeld: het hebben van voorraad is een verspilling. Deze komt in de accountancy voor in de vorm van onderhanden werk en werk dat niet af is doordat bijvoorbeeld meerdere opdrachten tegelijkertijd onderhanden zijn. Met Lean worden de verspillingen benoemd en stap-voor-stap geëlimineerd. Zo ontstaat een proces dat beter, sneller en efficiënter verloopt.

Hoe werkt procesoptimalisatie met Lean?

Hoewel Lean een continue verbeterwerkwijze is, adviseert Full•Finance om te beginnen met een eerste verbeterproject zoals bijvoorbeeld het samenstel of het aangifte+-proces. In samenspraak met onze consultant wordt er een werkgroep gevormd met een aantal medewerkers van uw organisatie.

In een aantal workshops gaat de werkgroep aan de slag met een verbeterproject. Een probleemanalyse, het analyseren van oorzaken, het kiezen van de beste oplossingen en het borgen van deze oplossingen maken deel uit van het verbeterproject.

Waarom Lean-procesoptimalisatie?

In de accountancy blijken veel processen inefficiënt te zijn. Dit is geen recente problematiek. De noodzaak om er wat aan te doen wel. De druk bijvoorbeeld vanuit de klant is de laatste tijd toegenomen. Klanten zijn niet meer bereid voor de inefficiëntie te betalen. Ze verwachten een (vaste) duidelijke prijs en weten ook wat uw concurrenten doen. Bij kantoren die al langer bezig zijn met optimalisatie blijkt dat van nog meer ict-inzet geen efficiencyverbetering meer te verwachten is. Hoe kunnen zij dan toch nog sneller, efficiënter en beter werken? Dat kan door met Lean de processen te optimaliseren.

Afhankelijk van de strategische keuzes van uw kantoor kunt u de tijd die u bespaart inzetten voor meer advieswerk of meer administratief of samenstelwerk. Ook kunt u ervoor kiezen uw organisatie in medewerkers te laten krimpen en dus met minder mensen meer of dezelfde omzet halen. Uiteraard komt u dan ook voor (andere) strategische en organisatorische vragen te staan, zoals:

  • Welk verdienmodel is dan het best passend?
  • Hoe zet ik mijn medewerkers in?
  • Welke producten en diensten wil ik mijn klanten bieden?
  • Hoe ga ik om met medewerkers die overbodig worden?
    Enz.

Ook met het beantwoorden van deze vragen kan Full•Finance u van dienst zijn.

Ons advies en onze begeleiding komt voort uit gedegen onderzoek, een integere houding en een goed inlevingsvermogen in de identiteit van onze opdrachtgevers. Resultaten voor onze klanten: tevreden personeel, tevreden cliënten en een goede concurrentiepositie.

Neem voor meer informatie contact op met: ir. Tonny Dirkxdrs. Marcel Maassen, Jan Wietsma AA of ons secretariaat (055 – 355 99 79).

Tonny Dirkx
Marcel Maassen
Jan Wietsma