Toch weer verlenging inlevertermijn informatieformulier uitfasering pensioen in eigen beheer!

Het stond toch heel duidelijk vermeld in het besluit van 18 oktober 2018 waarin werd goedgekeurd dat het informatieformulier binnen één jaar na afkoop of omzetting (in een oudedagsverplichting) van het pensioen in eigen beheer tijdig kon worden ingeleverd:

“Het gaat hierbij om een eenmalige verlenging van de termijn; deze zal in de toekomst niet verder worden verlengd.”

In het besluit van 31 maart 2020 komt de staatssecretaris van Financiën nu toch met een tweede verlenging van de termijn. In de praktijk was al gebleken dat het informatieformulier niet binnen de vereiste termijn werd ingediend of wel tijdig werd aangeleverd, maar de vereiste handtekening van de (gewezen) partner ontbrak. Nu blijkt uit ingediende aangiften en jaarstukken ook dat gebruik is gemaakt van de faciliteit, maar nog géén informatieformulier is ingediend.

De nieuwe goedkeuring geldt nu voor de volgende twee situaties:

  1. Een te laat ingediend informatieformulier dat binnen een jaar na de afkoop of de omzetting van het PEB bij de Belastingdienst is of wordt aangeleverd, wordt als tijdig aangemerkt.
  2. Indien de inspecteur constateert dat nog geen informatieformulier is ingediend en gebruik is gemaakt van de afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer, stelt hij de dga in de gelegenheid dit te herstellen. De inspecteur geeft hierbij een termijn van ten minste zes weken om het informatieformulier juist en volledig ingevuld in te zenden.

Voorwaarden:

  • Aan de overige voorwaarden van de artikelen 38n tot en met 38q Wet LB is volledig voldaan;
  • Bij afkoop van het PEB is tijdig en volledig voldaan aan de wettelijke verplichting tot het indienen van de aangifte loonheffingen en het afdragen van de ter zake van de afkoop verschuldigde loonheffingen.

Ontbreken medeondertekening (gewezen) partner

Indien de inspecteur constateert dat op een informatieformulier de vereiste medeondertekening van de (gewezen) partner ontbreekt, krijgt de dga de mogelijkheid dit te herstellen. De inspecteur geeft hierbij een termijn van ten minste zes weken om de ontbrekende medeondertekening alsnog op te nemen en – voor zover nodig – de gegevens van de (gewezen) partner aan te vullen.

Deze herstelmogelijkheid geldt ook voor de informatieformulieren die binnen de hiervoor beschreven verlengde termijn zijn of worden aangeleverd. Het aangevulde en medeondertekende formulier treedt met terugwerkende kracht in de plaats van het eerder aangeleverde formulier.

Ten slotte gelden ook voor deze herstelmogelijkheid de voorwaarden zoals hiervoor zijn vermeld. Tevens is, bij afkoop, vereist dat over de materiële belastingschuld geen onduidelijkheid bestond op het moment van de afkoop en belastingplichtige uit eigen beweging voldaan heeft aan de wettelijke verplichtingen (indienen van de aangifte en afdracht van de loonheffingen).

Voor dga’s die het informatieformulier nog niet hebben ingediend of waarop de handtekening van de (gewezen) partner ontbreekt, is het dus zaak actie te ondernemen om zo de sanctiebepalingen te ontlopen. Want op heffing over de waarde in het economisch verkeer van de pensioenaanspraken, nog eens verhoogd met 20% revisierente, zit geen enkele dga te wachten en al helemaal niet in deze onzekere tijden.

Zeg nooit “nooit”, maar ik zou er als dga niet op gokken dat de inlevertermijn voor het informatieformulier nog een keer verlengd wordt …..!!!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Lendering, tel. 055 – 355 99 79 of r.lendering@fullfinance.nl

Bron: Besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845

Publicatiedatum: 29 april 2020