In onze nieuwsbrief van oktober 2017 maakten wij melding van de aangekondigde compensatie voor zelfstandigen die geen zwangerschaps-/bevallingsverlofuitkering hebben ontvangen in de periode na afschaffing van de WAZ en voor invoering van de ZeZ-uitkering.

De voor deze compensatie benodigde ministeriële regeling liet echter lang op zich wachten. In antwoord op Kamervragen kondigde de minister op 8 maart 2018 al aan dat rechthebbenden met ingang van 15 mei t/m 30 september 2018 een aanvraag kunnen indienen bij het UWV. Inmiddels is ook de definitieve tekst van de Regeling gepubliceerd.

Alhoewel de aanvraagtermijn dus is verruimd (was 3 maanden) wordt het geduld nog wel verder op de proef gesteld. De uitbetaling van de compensatie zal namelijk pas in het 1e kwartaal van 2019 plaatsvinden. Dat kan niet eerder in verband met het beslag op de uitvoeringscapaciteit van het UWV en omdat men wil voorkomen dat rechthebbenden te maken krijgen met terugbetaling van (voorschotten op) toeslagen; de compensatie is nl. belastbaar inkomen en telt dus mee voor de inkomensgrenzen van de toeslagen.

Er is gekozen om de compensatie te stellen op een vast forfaitair bedrag dat neerkomt op ongeveer 90% van het wettelijk minimumloon over 80 dagen. Volgens de minister is dit toereikend om aan de door de Centrale Raad van Beroep (hierna CRvB) geconstateerde strijdigheid met het VN-Vrouwenverdrag tegemoet te komen. De CRvB achtte het onverbindend verklaren van de (ingetrokken) regeling op het moment van zijn tussenuitspraak prematuur.

Er zijn overigens wederom Kamervragen gesteld over dit onderwerp en ook de einduitspraak van de CRvB is nog niet gewezen. Wellicht krijgt de kwestie dus nog een staartje. Daarover zal uiteraard worden bericht in een komende nieuwsbrief.