Bij uitdiensttreding heeft de werknemer recht op uitbetaling van nog niet opgenomen vakantiedagen. De wet verwijst voor een vergoeding van die vakantiedagen naar het bedrag van het laatstverdiende loon. Dit betekent dat ook ingeval de werknemer voor de uitdiensttreding ziek is geweest en in die periode 70% van zijn loon heeft ontvangen, de vakantiedagen toch op basis van 100% van het loon moeten worden uitbetaald. Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep beslist dat ook het UWV aan deze regel is gebonden als het UWV, na faillissement, de betalingsverplichtingen van de werkgever heeft overgenomen.

Overigens wordt bij een beëindiging van de dienstbetrekking met wederzijds goedvinden vaak afgesproken dat de niet genoten vakantiedagen (bijvoorbeeld i.v.m. een vrijstelling van werkzaamheden) als opgenomen worden beschouwd, zodat verzilvering achterwege blijft.

Bovendien vervallen wettelijke niet opgenomen vakantiedagen na een half jaar na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd; (in beginsel) ook als de werknemer ziek is (geweest). Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren echter pas na 5 jaar.

Dergelijke (nationale) bepalingen om cumulatie van vakantiedagen (bij ziekte) tegen te gaan zijn op grond Europees recht toegestaan. Maar recent heeft het Europese Hof van Justitie hierover een interessante uitspraak gedaan naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Engelse arbeidsrechter. De kwestie ging overigens over een (schijn)zelfstandige die op provisiebasis werkte en zijn vakantie niet kreeg doorbetaald.

Deze ‘zzp’er’ claimde bij zijn ‘pensionering’ alsnog een vergoeding van zijn niet genoten vakantiedagen over de periode (13 jaren!) dat hij voor de opdrachtgever had gewerkt.

Al eerder is bepaald dat schijnzelfstandigen recht kunnen hebben op bepaalde werknemersrechten maar het Europese Hof van Justitie bepaalde in dit geval dat de schijnzelfstandige zelfs recht heeft op uitbetaling van alle vakantiedagen. De werkgever hoeft in dit geval ook niet beschermd te worden tegen de cumulatie van vakantierechten, zoals bij een zieke werknemer het geval is, aldus het hof.

Of deze uitspraak betekent dat door een (schijn)zelfstandige geclaimde vakantiedagen ook in Nederland allemaal moeten worden uitbetaald, ondanks de verval- en verjaringstermijn die in ons wettelijk systeem zijn opgenomen, blijft vooralsnog een vraag. Het is afwachten hoe de Nederlandse rechter die vraag zal beantwoorden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.