Veelgestelde vragen over het (nieuwe) pe-portfolio

Collega Jurroen Cluitmans en ik verzorgen regelmatig trainingen over de nieuwe pe-regeling. In dit artikel delen we een aantal veelgestelde vragen uit de trainingen met je.

Hoe zit het ook alweer?

Artikel 3 lid 1 van de NVPE schrijft voor dat de accountant per kalenderjaar in een pe-portfolio vastlegt op welke wijze hij zijn vakbekwaamheid in het desbetreffende kalenderjaar bijhoudt.

De eerste groep accountants is hier in 2019 mee begonnen. Dit jaar gelden de nieuwe Nadere Voorschriften voor alle accountants.
Voor 1 april 2021 moet je de eerste (3) stappen gezet hebben. En dat houdt in:
1. Omschrijving van je werkzaamheden en de resultaten die deze werkzaamheden moeten opleveren
2. Vaststellen en beschrijving van je leerdoelen
3. Benoemen van de per leerdoel voorgenomen pe-activiteiten.

In volgende artikelen komen we graag bij je terug op de stappen erna.

Veelgestelde vragen

 

1. Voorheen moest ik 40 pe-punten halen op jaarbasis, wat is de gewenste belasting nu?

In de nieuwe regeling is het uitgangspunt dat de accountant zijn vakbekwaamheid op het niveau houdt dat vereist is om een professionele dienst op adequate wijze te kunnen verrichten. Het gaat erom dat het leerresultaat hieraan bijdraagt. Dit wordt in het portfolio beschreven door aan te geven wat (al!) je werkzaamheden zijn, gevolgd door de daarbij geformuleerde leerdoelen (en vervolgens activiteiten). Als handvat wordt wel gezegd dat er 3 tot 6 leerdoelen geformuleerd moeten worden. Dit is echter geen harde norm. Het gaat om de vakbekwaamheid in relatie tot de professionele dienst! Die moet je ‘op niveau’ houden.

2. Wat wordt er bedoeld met werkzaamheden en resultaten?

Het pe-portfolio start met een beschrijving van je werkzaamheden of m.a.w. welke taken en verantwoordelijkheden je hebt. Met resultaten wordt bedoeld: dat wat de werkzaamheid aan producten of diensten oplevert/moet opleveren.

Wellicht kunnen onderstaande 2 voorbeelden je helpen.

Voorbeeld 1. Werkzaamheid: Het uitvoeren van samenstelopdrachten (COS 4410)

Resultaten:

  • Samenstellen van de jaarrekening met toepassing van de standaard 4410
  • Samenstellen van de jaarrekening voor stichtingen en verenigingen
  • Samenstellen van de jaarrekening met toepassing van verslaggevingsvoorschriften
  • enz.

Voorbeeld 2. Werkzaamheid: Het adviseren bij financieringen, waarderingen, bedrijfsoverdracht en bedrijfsbeëindiging

Resultaten:

  • Advies over bedrijfsbeëindiging
  • Beoordeling van de financiële positie
  • Financieringsaanvraag
  • enz.

Extra tip: denk bij het opstellen van je pe-portfolio ook aan de werkzaamheden die je nu (nog) niet verricht, maar wel wilt gaan verrichten i.v.m. een carrièregroei of – switch.

3. Wat moet ik doen als er tussentijds iets wijzigt in mijn pe-portfolio?

Denk aan een geplande cursus die niet doorgaat. Of: een voorgenomen pe-activiteit van je was het bespreken van casussen inzake bedrijfsbeëindiging met een ervaren collega, maar deze collega verandert van baan en is niet meer beschikbaar.

Zoals je uit de voorbeelden kunt opmaken is de vraag niet óf er iets wijzigt maar wanneer. Het pe-portfolio is per definitie een dynamisch stuk. Wijzigingen leg je vast en documenteer je!

In bovenstaande voorbeelden:

  • De geplande cursus vindt niet plaats op xx/xx/xx maar op xx/xx/xx
  • Collega X is van baan veranderd; i.p.v. het bespreken van casussen met haar ga ik nu een workshop bedrijfsbeëindiging volgen bij instituut Y.

4. In mijn leerdoelen moet ik een norm opnemen. Wat wordt daaronder verstaan? En heb je voorbeelden?

Het goed definiëren van een norm in je leerdoel kan best lastig zijn. Vaak zien we het gebruik van termen zoals ‘beter’ of ‘meer’, maar deze zijn nauwelijks meetbaar.

Hieronder een paar voorbeelden met suggesties ter verbetering.

Voorbeeld (minder goed) Betere norm
Ik wil beter worden in financieringsvraagstukken Ik wil bij financieringsvraagstukken minimaal 3 nieuwe/alternatieve financieringsvormen aan de klant kunnen voorstellen
Ik wil meer kennis over externe verslaggeving Ik wil up-to-date kennis van de laatste verslaggevingsstandaarden toepassen bij het samenstellen van jaarrekeningen
Ik wil me verdiepen in data-analyse Ik wil onder begeleiding van een expert minimaal 2 data-analyses toepassen inzake de NOW-regeling

 

5. Ik moet nog pe-punten halen over 2020 kan ik deze ook opnemen in mijn pe-portfolio van 2021?

Nee, dit kan niet. NBA heeft een regeling getroffen voor de inhaalverplichting, zie: dit bericht. Deze inhaalverplichting mag echter geen onderdeel zijn van je pe-portofolio 2021

Ten slotte

Heb je ook vragen over je pe-portfolio, stel ze gerust aan Jurroen of mij. En wellicht nemen we deze mee in ons volgende artikel.

Tonny Dirkx en Jurroen Cluitmans