Verwerking fiscale coronareserve in de jaarrekening (deel 2)

Eind april heeft het kabinet bekendgemaakt dat vpb-plichtige ondernemingen winsten over 2019 alvast mogen verrekenen met verwachte (dus toekomstige) verliezen over 2020. Zie ook het artikel van mijn collega Rob Lendering waarin ingegaan wordt op het besluit van 6 mei 2020.

In mijn artikel van 30 april 2020 is ingegaan op de verwerking in de jaarrekening 2019. Na publicatie van dat artikel heeft een van onze lezers gewezen op een bepaling in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 160.406), waarin veranderingen in belastingwetgeving ingesteld of aangekondigd na de balansdatum (met significant effect op de acute en latente belastingvorderingen en -schulden) wordt genoemd als voorbeeld van een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum. Dit betekent in de regel dat de financiële gevolgen van deze gebeurtenis niet worden verwerkt in de balans en winst-en-verliesrekening, maar dat de gevolgen worden beschreven en opgenomen in de toelichting op de balans.

Bij de uitwerking van het ons artikel van 30 april zijn wij ervan uitgegaan dat de vorming van een fiscale reserve (in verband met verrekening met verwachte verliezen 2020) tot verwerking in de (op commerciële grondslagen opgestelde) jaarrekening zou leiden. Dit lijkt echter in strijd met RJ 160.406 letter h.

Het bovenstaande zou betekenen dat de mogelijkheid voor vpb-plichtige ondernemingen om fiscale winsten over 2019 te verrekenen met verwachte fiscale verliezen over 2020 niet leidt tot aanpassing van de cijfers over 2019.

Hierdoor wordt de verbetering van het werkkapitaal/liquiditeit door deze coronacrisismaatregel niet zichtbaar in de cijfers van de jaarrekening 2019. Wel moet het effect van deze maatregel worden toegelicht als “Gebeurtenis na balansdatum”. De vraag is of met deze verwerkingswijze recht wordt gedaan aan het beoogde effect van de regeling. Dat hierover nog geen consensus is bereikt blijkt onder meer uit de Helpdesk van de NBA, waarin eveneens de vraag werd gesteld op welke wijze de fiscale reserve moet worden verwerkt in de jaarrekening 2019. Hieronder is het antwoord van de NBA opgenomen:

“Het wordt voor ondernemers mogelijk om te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis te verrekenen met de winst van 2019.

Door het vormen van deze zogenaamde fiscale coronareserve wordt het voor bedrijven mogelijk een nadere (lagere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 aan te vragen. Op die manier kunnen bedrijven eerder aanspraak maken op verrekening, dan pas na de aangifte vennootschapsbelasting 2020 in 2021.

Het kabinet zal later meer duidelijkheid verschaffen aan bedrijven over de te ondernemen stappen rondom deze coronareserves.

De hoogte van deze zogenaamde fiscale coronareserve mag in ieder geval niet hoger zijn dan de winst over 2019.

Bij de Belastingdienst vindt u dan nadere uitleg.

Meer informatie hierover kunt u ook vinden in de Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis.

Anticiperend hierop zullen wij in overleg met het CJ proberen te komen tot een eenduidige verwerkingswijze voor commerciële en fiscale jaarrekeningen over 2019 en 2020.  Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit in deze FAQ updaten.

Let op: deze fiscale mogelijkheid geldt niet voor de inkomstenbelasting!

Geplaatst 29 april 2020”

Sico Jurrius RA

Publicatiedatum: 14 mei 2020