Voorwaarden verlaging gebruikelijk loon dga i.v.m. de coronacrisis bekendgemaakt

Het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ waarin de fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis zijn opgenomen, wordt regelmatig geactualiseerd.

In het besluit van 6 mei 2020 zijn nu de voorwaarden voor verlaging van het gebruikelijk loon van de dga opgenomen. Bij omzetdalingen mag het gebruikelijk loon in 2020 naar evenredigheid lager worden vastgesteld, waardoor overleg met de Belastingdienst niet nodig is.

De tijdelijke goedkeuring luidt als volgt:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019.

Het gaat daarbij om de omzet exclusief de omzetbelasting.

Bij deze goedkeuring horen de volgende voorwaarden:

  1. de rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
  2. als de AB-werknemer feitelijk meer loon (*) heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon;
  3. deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Deze goedkeuring kan inhouden dat het gebruikelijk loon lager is dan € 46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer.

Maatwerk blijft mogelijk

De goedkeuring kan dus zonder overleg met de Belastingdienst toegepast worden. Is bij jouw klant sprake van een bijzondere situatie waarbij een maatwerkoplossing nodig is, dan blijft overleg met de Belastingdienst over de toepassing van de gebruikelijkloonregeling echter mogelijk.
Als voorbeeld wordt in de goedkeuring vermeld dat bij een verliessituatie van de bv de voornoemde goedkeuring kan leiden tot een lager gebruikelijk loon, maar dat in geval van bijkomende omstandigheden het mogelijk is een (nog) lager gebruikelijk loon vast te stellen.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Rob Lendering (055-355 99 79 of r.lendering@fullfinance.nl).

Bron: Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 6 mei 2020, nr. 2020-9594.   

(*): Een uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon

Publicatiedatum: 14 mei 2020