Deelneming

Indien de waarde van een deelneming volgens de vermogensmutatiemethode negatief is geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde omstandigheden op nihil gewaardeerd.

Een aandeel in de winst van de deelneming wordt pas weer in de post deelnemingen verwerkt indien het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen (en de deelneming weer een positieve waarde heeft).

In de toelichting bij de post deelnemingen wordt het niet verwerkte aandeel in het verlies vermeld (zowel voor het aandeel in het boekjaar als cumulatief).

Voorziening deelneming (passiefzijde balans)

Voor het aandeel in eventuele verliezen van de deelneming moet de deelnemende rechtspersoon (moedermaatschappij) een verplichting opnemen, indien en voor zover:

  • de deelnemende rechtspersoon geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming; of
  • de deelnemende rechtspersoon het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen.

De hoogte van de voorziening is dan ook niet noodzakelijkerwijs gelijk aan het negatieve eigen vermogen van de deelneming (RJ 2052.425).

Voor het opnemen van een voorziening deelneming moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan (RJ 252.201):

  • de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
  • voor de afwikkeling van de verplichting is een uitstroom van middelen waarschijnlijk;
  • een betrouwbare schatting van de omvang van de verplichting is te maken.

Indien de deelnemende rechtspersoon een vordering heeft op de deelneming moet hiermee rekening worden gehouden bij het bepalen van de hoogte van de voorziening. Door een eventuele afwaardering van de vordering op de deelneming wegens oninbaarheid is het mogelijk dat een voorziening deelneming aan de passiefzijde van de balans niet meer noodzakelijk is.

Indien een voorziening wordt opgenomen, dient de deelnemende rechtspersoon een korte omschrijving van de aard van de voorziening op te nemen.

Indien de deelnemende rechtspersoon instaat voor de bancaire schulden en hoofdelijk aansprakelijk is uit hoofde van een fiscale eenheid, vermeldt de rechtspersoon dat.

Indien niets vermeld wordt mag een gebruiker van de jaarrekening ervan uitgaan dat de deelnemende rechtspersoon het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van al haar schulden in staat te stellen.

Bij een faillissement van de deelneming komt het steeds vaker voor dat curatoren de moedermaatschappij aanspreken omdat deze op haar balans een voorziening deelneming heeft opgenomen.

Advies

Ons advies is dan ook: houd u aan de regels en neem alleen een voorziening op indien dit daadwerkelijk noodzakelijk is, en ligt de aard van de voorziening adequaat toe.