Wel of geen arbeidsovereenkomst (in kader van ziekteverzuimverzekering)

In een artikel van de nieuwsbrief van maart 2020 (Managementovereenkomst of dienstbetrekking?) werden een aantal uitspraken op het terrein van de premieheffing beschreven. Daarbij werd opgemerkt dat een lastig aspect zich kan voordoen als een uitkering in beeld komt, bijvoorbeeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Op dat moment moet (wederom) beoordeeld worden (vanuit een civiele invalshoek) of sprake is van een dienstbetrekking.

In een casus voor Rechtbank Den Haag van 25 maart jl. [1] ging het om een ziekteverzuimverzekering ter dekking van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Een werknemer (de heer A) heeft in november 2009 via een persoonlijke holding (A bv) een middellijk (via B bv) minderheidspakket aandelen gekocht in de werkgever bv (C bv). Vanaf dat moment komt hij in dienst bij A bv en wordt tussen A bv en C bv een managementovereenkomst gesloten. Op verzoek van C bv bevestigt de Belastingdienst in een beschikking dat de heer A geen dga is in het kader van de aanwijzingsregeling dga en daarmee verplicht verzekerd is. Door C bv worden voor de heer A premies werknemersverzekeringen afgedragen.

In 2018 wordt meneer A ziek en wordt Nationale Nederlanden verzocht om dekking te verlenen voor de loondoorbetaling aan A. Nationale Nederlanden bericht dat geen dekking wordt verleend omdat zij A niet beschouwt als werknemer in de zin van de polisvoorwaarden. Belangrijkste argumenten voor dit standpunt:

  • Er is sprake van een managementcontract tussen A bv en C bv (en dus geen arbeidsovereenkomst van A bij C bv)
  • Er wordt een maandelijkse managementfee betaald aan A bv en geen loon aan de heer A.

Betwijfeld kan worden of door de Belastingdienst bij het afgeven van de beschikking van de juiste gegevens is uitgegaan. Het heeft er alle schijn van, aldus de rechtbank, dat de Belastingdienst de schakel via B bv niet wist en er van uitging dat A maandelijks loon ontving van C bv.

Dat Nationale Nederlanden ieder jaar de naam van A op de ingezonden loonverzamelstaten heeft kunnen aantreffen op basis waarvan jaarlijks de premies voor de ziekteverzuimverzekeringspolis is berekend levert als stelling van C bv geen ander oordeel op.

Conclusie: er bestaat geen wettelijke loondoorbetalingsverplichting van C bv aan A en Nationale Nederlanden hoeft niet uit te keren.

De minderheids-dga zit in een spagaat. De Belastingdienst die – met een beroep op de Regeling aanwijzing dga 2016 – vaak tot verzekeringsplicht concludeert ten opzichte van de jurisprudentie die bij een goed geformuleerd managementcontract helemaal niet aan de dienstbetrekking (en verzekeringsplicht) toekomt. Daarbij gevoegd ook nog eens de onzekerheid hoe een en ander uitpakt als sprake is van ziekte, arbeidsongeschiktheid e.d. en een beroep wordt gedaan op een (particuliere of sociale) verzekering.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Sandra Twigt RB (s.twigt@fullfinance.nl) of 055-3559979.

[1] C/09/575720 / HA ZA 19-672 ECLI:NL:RBDHA:2020:2682

Publicatiedatum: 29 april 2020