Werken volgens de (nieuwe) standaard – het nieuwe normaal

Een van de dingen die opvallen in dit roerige jaar is dat er veel is veranderd op het gebied van de regelgeving. En dan heb ik het niet alleen over een verkoopverbod van alcohol na 20.00 uur, de aangekondigde mondkapjesplicht of de anderhalvemetermaatregel. In het spraakgebruik zijn deze maatregelen al snel verheven tot het ‘nieuwe normaal’. Ook op het werkgebied van ons als accountants is er het nodige aan regelgeving bijgekomen. Natuurlijk is in de afgelopen jaren de HRA best aan verandering onderhevig geweest, maar voor mijn gevoel is het redelijk uniek dat er in 1 jaar maar liefst 3 compleet nieuwe standaarden bijkomen:

  • 3900N: Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Assurance,
  • 4415N: Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan assurance verwant en
  • 4416N: Aan assurance verwante opdracht bij een COVID-19 gerelateerde subsidieregeling.

Over de standaarden 3900N en 4415N is de afgelopen tijd al behoorlijk veel geschreven. Ook wij hebben de aandacht willen vestigen op een goede planning van de werkzaamheden en de inzet van de juiste middelen. In dit artikel wil ik de aandacht vestigen op de dossiervorming.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd bij opdrachten met een NOW-voorschot vanaf € 100.000 of definitieve NOW-afrekening vanaf € 125.000 vallen onder de standaarden 3900N of 4415N. En daarmee zijn deze opdrachten zogenaamde NVKS-opdrachten. Voor dit soort opdrachten geldt onder andere:

  • dat er sprake is van een kwaliteitsbeheersingssysteem, waaronder betrokkenheid van de accountant;
  • de verplichting voor goede documentatie en vastlegging van de uitkomsten van werkzaamheden inclusief de bijbehorende onderbouwingen (bijvoorbeeld met behulp van werkprogramma’s) en
  • dat het opdrachtdossier binnen uiterlijk twee maanden na datering en ondertekening van de accountantsverklaring gesloten dient te worden (art 12.j NVKS).

Houd daar dus ook rekening mee bij de selectie van de juiste tools. De leveranciers van dossieroplossingen die veel worden gebruikt in de samenstel- en controlepraktijk zijn volop bezig om hier (aparte) oplossingen voor te maken.

Ook de derdenverklaringen, de voorschotten tussen € 20.000 en € 100.000 (of afrekening tot vanaf € 125.000), vallen (op dit moment nog) onder COS 4400 en zijn dus ook NVKS-opdrachten. Hoewel het de verwachting is dat er op korte termijn een uitzondering komt zodat deze opdrachten ook door niet-accountants binnen een kantoor mogen worden uitgevoerd, blijft het verstandig om (vanuit het kwaliteitsbeleid van het kantoor) ook voor deze werkzaamheden een gedegen dossier aan te leggen.

De nieuwste standaard is 4416N: deze standaard wordt van kracht daags na de publicatie in de Staatscourant. Bij het schrijven van dit artikel is de verwachting dat deze standaard op 29 oktober 2020 in werking treedt. Deze standaard is afgeleid van de standaarden 3900N en 4415 en is van toepassing bij werkzaamheden voor het samenstellen van een subsidieverantwoording met betrekking tot een COVID-19 gerelateerde subsidie (anders dan de NOW-regeling waarvoor de hiervoor genoemde standaarden gelden). Ook in deze standaard is bepaald dat een OKB op deze opdracht verplicht is (4416N.A13) of een maatregel die minstens zo effectief is, net als bij opdrachten die onder 4415N vallen.

Kortom: het zijn roerige tijden, ook wat betreft de accountancyregels. Zorg dus dat je kennis (van de standaarden) op peil is, organiseer dat je de juiste tools kunt inzetten (dossiers, werkprogramma’s, waar mogelijk data-analyse) en dat je hiermee kunt werken volgens het ‘nieuwe normaal’ in de accountancy. Mocht je hierbij ondersteuning nodig hebben, dan horen wij dat graag. Onze adviseurs staan voor je klaar.