Wet excessief lenen aangenomen

Op 13 september jl. is de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap aangenomen door de Tweede Kamer en inmiddels aangemeld bij de Eerste Kamer voor verdere behandeling. Bedoeling is dat de wet met ingang van 1 januari 2023 in werking treedt.

Ingediende amendementen en moties (bijvoorbeeld om het maximumbedrag van € 700.000 te verlagen naar € 17.500, het schrappen van de uitzondering voor eigenwoningschulden en het onverkort honoreren van bestaande financieringen) hebben het niet gehaald. Uit het verslag van de plenaire vergadering op 7 september jl. blijkt veel kritiek. Maar alle kritiek ten spijt, is het voorstel een week later met een zeer ruime meerderheid van stemmen aangenomen (138 voorstemmers).

Leuk detail. Een van de vragen betrof de regeling bij immigratie en werd geïllustreerd met een voorbeeld waarin Ali Baba met zijn 40 vrouwen vanuit Dubai verhuist naar Nederland en aan hun vennootschap een schuld hebben van 5 miljard euro.

De staatssecretaris zegde toe dit voorbeeld nader uit te werken voordat de stemming zou plaatsvinden. Zie Kamerbrief immigratie aanmerkelijkbelanghouder met bovenmatige schulden. Het antwoord: de voorgestelde wijze voor het bepalen van het maximumbedrag bij immigratie is in lijn met de manier waarop de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang bij immigratie wordt vastgesteld (step up-regeling).

Als de wet inderdaad met ingang van 1 januari 2023 in werking treedt, is de eerste peildatum 31 december 2023. Er is dus nog wel even tijd om aan problematische schulden iets te doen.

Let op: als een eigenwoningschuld bij de eigen bv wordt aangegaan na ingang van de wet (aanname: 1 januari 2023) dan is deze schuld alleen uitgezonderd als sprake is van een box 1 eigenwoningschuld en er terzake van die schuld een recht van hypotheek op de eigen woning is verstrekt aan de vennootschap. Voor op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden geldt deze voorwaarde niet (zie artikel 4.14a, zesde lid, jo art. 10a.23 Wet IB).

Voor meer informatie neem je contact op met mr. Sandra Twigt (055-3559979) of s.twigt@fullfinance.nl

Publicatiedatum: 21 september 2022