Volgens de huidige wettelijke regeling bestaat, kort gezegd, recht op een loonkostenvoordeel (hierna LKV) als de werknemer uit desbetreffende doelgroep in de kalendermaand voorafgaand aan de indiensttreding een bij die doelgroep behorende uitkering genoot.

Dit betekent bijvoorbeeld dat voor een werknemer die op 15 augustus in dienst komt bij een werkgever en die vanaf 1 augustus een WW-uitkering kreeg, geen recht bestaat op een LKV. Het UWV gaf in dit geval geen doelgroepverklaring af. Dat zou wel het geval zijn geweest als de werknemer (ook) al in juli (lees: maand voorafgaand aan de indiensttreding) WW had ontvangen.

Dit ongewenste effect van de wettelijke formulering is nu onderkend en zal worden gewijzigd; voortaan moet worden getoetst aan de situatie in de maand voorafgaand aan de indiensttreding. Saillant detail is dat het ook zo was geformuleerd in het oorspronkelijke wetsvoorstel maar dat e.e.a. om uitvoeringstechnische redenen is gewijzigd op verzoek van belastingdienst en UWV.

Aan de (herstel)wijziging die is opgenomen in het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019, zal terugwerkende kracht worden verleend tot en met 1 oktober 2018 “om mogelijk te maken dat eerder afgewezen doelgroepverklaringen alsnog worden toegekend”, en zal door de uitvoeringspraktijk vanaf genoemde datum op de wijziging worden geanticipeerd, aldus de toelichting.

Wij beoordelen graag met u of de wetswijziging mogelijkheden biedt voor uw cliënten om, naar aanleiding van deze wetswijziging, (alsnog) in aanmerking te komen voor toepassing van een LKV. U kunt daartoe contact opnemen met mr. Mirjam van de Langerijt (m.van.de.langerijt@fullfinance.nl of 055-355 99 79)