In het voorjaar schreven wij over de aanpassingen van het wettelijk minimumloon (hierna WML en – minimumjeugdloon (WMJL). Inmiddels zijn de bedragen voor de hieraan gerelateerde compensatieregelingen definitief bekendgemaakt. Vandaar deze aangepaste herpublicatie. Want ondanks dat de datum van uitbetaling van deze compensatie nog ver weg is, is het belang groot. Met name voor het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (hierna LIV) hebben werkgevers nog tot 31 december a.s. om een en ander te inventariseren en waar nodig bij te sturen. De regelgeving biedt mogelijkheden om binnen de uurloongrenzen te blijven en de compensatie van met name het LIV tot maximaal € 2.000 veilig te stellen.

De leeftijd waarop het WML van toepassing is wordt stapsgewijs verlaagd van 23 naar 21 jaar. Omdat het minimumjeugdloon (WMJL) daarvan is afgeleid, zullen de lonen voor 18- tot 21-jarigen meestijgen. Voor mbo’ers van 18 t/m 20 jaar werkzaam in een leerwerkplek in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg is inmiddels een uitzondering gemaakt; zij houden het WMJL zoals dat gold voor 1 juli 2017.

Werkgevers worden voor de stijgende loonkosten gecompenseerd. Voor de groep werknemers in de leeftijd van 21 t/m 23 jaar gaat dat via het LIV. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor werknemers die een loon binnen een bepaalde bandbreedte verdienen en voor wie minimaal 1.248 uren zijn verloond in de salarisadministratie. De compensatie, die wordt weergegeven in onderstaande tabel, wordt na afloop van het jaar uitbetaald door de belastingdienst.

gemiddeld uurloon over 2017 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per jaar (bij een 40-urige werkweek)
€   9,66 t/m € 10,63  € 1,01  € 2.000
€ 10,64 t/m € 12,08  € 0,51  € 1.000

 

Maar ook voor de groep 18- tot 21-jarigen wordt een compensatieregeling getroffen die qua systematiek aansluit bij het LIV. Ook in deze regeling wordt na afloop van het jaar beoordeeld of de werkgever recht heeft op de compensatie die wordt toegekend op basis van de volgende twee kenmerken:

  • de leeftijd die de werknemer op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar heeft bereikt
  • en het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar dat binnen de gestelde grenzen moet vallen.

Anders dan bij het LIV geldt er echter geen minimumaantal verloonde uren!

Werkgevers ontvangen deze compensatie pas in 2019. Deze (1e) uitbetaling betreft eenmalig verhoogde bedragen omdat daarin ook de tegemoetkoming voor de periode 1 juli 2017 tot 31 december 2017 is meegenomen.

In onderstaande tabel zijn de bedragen voor de 2e helft van 2017 en heel 2018 opgenomen.

leeftijd op 31/12/2017 compensatie  per uur maximale compensatie over 2e helft 2017 en heel 2018
21 jaar  € 1,58  € 3.286,40
20 jaar  € 1,02  € 2.121,60
19 jaar  € 0,28  € 582,40
18 jaar  € 0,23  € 478,40