Soms heeft u fiscale vraagstukken die u wilt afstemmen met externe fiscalisten. De zeer ervaren fiscalisten van Full•Finance ondersteunen kantoren bij vaktechnische vraagstukken, zoals:

 • btw
 • agro-fiscaal
 • loonheffing | sociale verzekeringen
 • pensioen
 • IB en Vpb
 • estateplanning
 • erfbelasting

tax klein

Zowel de nationale als internationale btw-problematiek behoren tot onze deskundigheid.
In de dagelijkse praktijk houden wij ons ten behoeve van onze cliënten onder meer bezig met:

 • het voeren van (zware) onderhandelingen met de belastingdienst
 • het begeleiden van boekenonderzoeken
 • het voeren van bezwaar- en/of beroepsprocedures
 • het verzorgen van (inhouse) cursussen, workshops en lezingen
 • het uitvoeren van btw-scans bij ondernemers om btw-risico’s en -besparingen in beeld te brengen

Daarnaast publiceren we regelmatig vaktechnische notities en artikelen over btw.

belasting btw klein

Voor agro-fiscale vraagstukken kunt u terecht bij mr. Dick Anholts of drs. Aart Klumpenaar RB. Beiden hebben jarenlange ervaring met fiscale advisering bij agrarische bedrijven.

Kernwoorden van agro-fiscale advisering zijn:

 • in de inkomstenbelasting: landbouwvrijstelling, HIR, overheidsingrijpen, bedrijfsverplaatsing, herwaardering cultuurgrond, pachtersvoordeel, erfpacht-financiering
 • in de omzetbelasting: landbouwregeling, veehandelsregeling, KOR
 • in erfbelasting en schenkbelasting: bedrijfsopvolgingsregeling, rekenmodel voortzettingswaarde, langlopendeschuldenproblematiek
 • personenvennootschappen: maatschap, vof of cv
 • bedrijfsoverdracht: (partiële) geruisloze doorschuiving, stakingswinstlijfrente, meerwaardeclausule
 • vrijstellingen overdrachtsbelasting: bij bedrijfsoverdracht in familiesfeer, bij inbreng in personenvennootschap, bij verkrijging cultuurgrond en/of natuurgrond
 • Rood-voor-Rood, Ruimte-voor-Ruimte, BIO-woningen, bouwkavels.

tractor landbewerken klein

Werkgevers krijgen bij het belonen van personeel en bij het inhuren van externen te maken met een steeds groter woud aan regels. Daarbij ontbreekt het -zeker de laatste jaren- bij de regelgeving nogal eens aan duidelijkheid. Het is niet eenvoudig om de ontwikkelingen bij te houden om daarmee kansen te benutten en risico’s te vermijden. Bovendien wordt het bedrijfsleven steeds internationaler, en dat heeft ook gevolgen voor de heffing van loonbelasting en de sociale verzekeringen.
Onderwerpen waarbij wij u kunnen begeleiden zijn onder meer:

 • Het in kaart brengen van de gevolgen van arbeidsvoorwaarden voor de werkkostenregeling
 • Het benutten van loonkostensubsidies
 • Het inzicht krijgen in de mogelijke risico’s van een looncontrole en de begeleiding daarbij
 • De gevolgen van de afschaffing van de VAR voor het werken met zelfstandigen en het voorkomen van risico’s rondom inlening van arbeidskrachten
 • Het aannemen van buitenlandse werknemers/het uitzenden van personeel naar het buitenland
 • De beoordeling van de sectorindeling en (internationale) sociale verzekeringskwesties
 • Het invoeren of aanpassen van een cafetariaregeling (bijvoorbeeld i.v.m. de WKR)

Voor advisering op het gebied van alle voorkomende vragen op het gebied van loonheffingen (loonbelasting en sociale verzekeringen) kunt u contact met ons opnemen.

Voor de advisering over pensioenen en lijfrenten beschikt Full•Finance Pensioenconsultants over een wft-vergunning.

Wij kunnen verder voor u het volgende verzorgen:

 • pensioenberekeningen
 • lijfrenteberekeningen
 • pensioenovereenkomsten
 • lijfrenteovereenkomsten

pensioen2 klein

De fiscalisten van Full•Finance Consultants helpen u graag met al uw vraagstukken in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dat kan variëren van kort telefonisch overleg, het schrijven van adviezen of notities tot het samen met u en de klant uitwerken van een fiscaal wenselijke herstructurering.

tax klein

Via onze helpdesk komt een scala aan onderwerpen voorbij waarbij, gelet op de ervaring van onze fiscalisten, beantwoording vaak direct al mogelijk is. Daarnaast begeleiden onze fiscalisten regelmatig de overgang van een IB-onderneming naar een bv of juist de (geruisloze) terugkeer uit een bv. Een ander veel voorkomend aspect van onze advisering is de vraag hoe geherstructureerd kan/moet worden, welke termijnen in acht genomen moeten worden, welke faciliteit het meest voor de hand liggend is om te gebruiken enz.

Onze ervaren adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen of, als u dat op prijs stelt, het hele traject samen met u doorlopen zodat uw klant optimaal geadviseerd wordt wat in zijn/haar situatie het beste is.

Het belang van estateplanning neemt steeds meer toe. Estateplanning is maatwerk. Elke situatie moet op zijn eigen merites beoordeeld worden.
Op dit moment zijn met name de fiscale faciliteiten voor het schenken van ondernemingsvermogen dusdanig aantrekkelijk, dat het bijna zonde is om er geen gebruik van te maken. De feitelijke situatie moet wel die mogelijkheid bieden, maar soms kan de faciliteit ook worden benut door zorgvuldige advisering. Dat vergt echter wel een goede planning en deskundige ondersteuning.

Bij estateplanning verdient het aanbeveling om ook eens kritisch naar eventuele huwelijksvoorwaarden en testamenten te kijken. Vaak zijn deze notariële stukken langere tijd geleden opgemaakt en is de feitelijke situatie inmiddels heel anders.
Kortom: als u echt wat wilt besparen voor uw klanten, is estateplanning een aspect dat u niet mag laten liggen.

Neem contact op met mr. Dick Anholts of drs. Bert Driessen om nader de mogelijkheden in kaart te brengen in een specifieke situatie of voor een vrijblijvend gesprek.

vermogen klein

Voor veel van onze klanten is de schenk- en erfbelasting een relatief onbekend terrein. Maar iedereen krijgt ermee te maken.
In geval van overlijden zal er een aangifte erfbelasting moeten worden ingediend. En aangezien de formulieren van de belastingdienst niet uitblinken door duidelijkheid, is het invullen daarvan soms best lastig.

Wat doen we met de waarde van de woning, welke nabestaandenvoorzieningen zijn er, kan van een doorschuiffaciliteit gebruik worden gemaakt, wat doen we met de rente enz.? Talloze vragen waarvan de beantwoording geen dagelijks werk is voor de meeste mensen.
Maar daaraan vooraf gaat vaak nog de vraag wat er nu eigenlijk in de nalatenschap zit?! Die stap wordt nogal eens overgeslagen. Door de wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2012 is daar nogal wat in veranderd. En wat zegt het testament? Welke keuze is slim om te maken? En binnen welke termijn moet dat dan?

Kortom: het kan best ingewikkeld zijn om een dergelijke aangifte goed te doen. Wilt u daarbij deskundige hulp, neem dan contact met ons op.

Verder verzorgen wij interne vaktechnische opleidingen en voeren fiscale procedures. Wij adviseren namens kantoren cliënten over uiteenlopende fiscale vraagstukken en verzorgen second opinions.

Voor de advisering over pensioenen en lijfrenten beschikt Full•Finance pensioenconsultants over een Wft-vergunning.

Bert Driessen
Katelijne Ten Thije
Rob Lendering

Voor vragen over onze fiscale expertise en praktijkervaring kunt u contact opnemen met drs. Bert Driessen (algemeen), Katelijne ten Thije (indirecte belastingen) Rob Lendering RB (Full•Finance Pensioenconsultants) of ons secretariaat (055 – 355 99 79).