Wat is buitensporig?

Wij hebben recentelijk meerdere malen de box 3-heffing aan de orde gesteld. Het is geen nieuws dat de Hoge Raad geoordeeld heeft dat sprake is van strijd met het EU-recht. Echter, de wetgever zal dat moeten oplossen. Nog twee weken en we weten hopelijk meer. Naar verwachting zal met Prinsjesdag 2019 (iets) meer duidelijkheid komen.

Omdat de rechter dus niet helpt, kan alleen in een individuele procedure een beroep worden gedaan op een individuele buitensporige last. In de Dikke Van Dale is dit begrip niet gedefinieerd. De Hoge Raad heeft dat wel gedaan en het als volgt omschreven:

Alleen als een maatregel in een individueel en concreet geval zich sterker laat voelen dan in het algemeen, is sprake van een ‘individuele en buitensporige last’.

Wanneer je meer dan 100% belasting betaalt over je inkomen, valt dat dan onder het begrip individuele buitensporige last? Daarover mocht rechtbank Noord-Holland zich onlangs buigen in een tweetal procedures over de jaren 2015 en 2016. De casus is als volgt.

Een echtpaar heeft in 2015 (2016 is vergelijkbaar) een box 3 vermogen aangegeven van ruim € 460.000. Het forfaitair rendement van 4% en het tarief van 30% leidt tot een heffing van afgerond € 5.500 terwijl het rendement slechts ong. € 3.000 bedraagt. Het echtpaar in kwestie meent dat het interen op hun vermogen een individuele en buitensporige last vormt.

De rechtbank volgt het echtpaar hierin niet. Om te beoordelen of in een specifieke casus sprake is van een individuele en buitensporige last moet de gehele vermogenspositie worden beoordeeld. En die is dusdanig dat daarvan geen sprake is. Het gezamenlijk inkomen bedraagt namelijk ruim € 120.000 en het vermogen bijna € 500.000. Dat een tweede woning in verband met het verlenen van mantelzorg geen rendement oplevert en toch voor de WOZ-waarde wordt meegeteld is overeenkomstig het systeem van de wet. Dat vormt ook geen reden om er anders over te denken.

Al met al dus jammer maar helaas voor deze belastingplichtigen. En weten we nu wat een individuele en buitensporige last inhoudt? Naar onze mening is een belastingheffing van >100% altijd buitensporig. Maar in een individueel geval kan daar kennelijk toch anders over gedacht worden en moeten alle feiten en omstandigheden worden meegewogen. Laten we hopen dat onze wetgever in staat is een rechtvaardiger heffing tot stand te brengen. Wordt wederom vervolgd!

5 september 2019